Advokatfirmaet Vingaardshus logo

Fra advokatfuldmægtig til advokat

Monika Hauerslev

Monika Hauerslev, der har været ansat som advokatfuldmægtig siden september 2021, har i dag modtaget sin beskikkelse og kan nu derfor kalde sig advokat.

Peter Lau Lauritzen

Peter Lau Lauritzen

Jeg arbejder hovedsagelig med erhvervsret for små og mellemstore virksomheder, hvor jeg rådgiver om udfærdigelse og forhandling af kontrakter, håndtering af reklamationssager, medarbejderforhold, udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser, produktansvar, selskabsretlige dokumenter og meget andet. Min rådgivning dækker også virksomhedens internationale kontraktforhold og uenigheder. Jeg kan godt lide at arbejde strategisk med en virksomhed, ikke bare […]

Kasper Gaardbo Hedegaard

Kasper Gaardbo Hedegaard

Jeg beskæftiger mig hovedsageligt med generel erhvervsret, herunder særligt med rådgivning inden for fast ejendom og byggeriets retsforhold. Det er vigtigt for mig altid at yde grundig og engageret rådgivning, hvor mine klienter kan have tillid til, at deres sag er i gode hænder. Jeg prioriterer tilgængelighed og fleksibilitet således, at sagsforløbet opleves smidigt og […]

Allan Højbak

Allan Højbak

Jeg arbejder hovedsagelig med erhvervsmæssig rådgivning/erhvervsret for små og mellemstore virksomheder – heraf mange ejerledede virksomheder – hvor jeg ofte er hovedrådgiver for mine klienter i forbindelse med alle former for kontraktforhandlinger, kontraktudarbejdelser, medarbejderforhold, udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser, selskabsretlige dokumenter m.v. Jeg sidder i flere bestyrelser i virksomheder og fonde. Det giver mig erfaring […]

Christian Norup Hostrup

Christian Norup Hostrup

Advokat Christian Norup Hostrup har en bred erfaring inden for erhvervsret og beskæftiger sig hovedsageligt med selskabsret, forsikrings- og erstatningsret samt rådgivning om kommercielle forhold. Christian rådgiver om alt fra etablering og valg af virksomhedens rette struktur til omstrukturering, overdragelse og likvidation af selskaber samt køb og salg af virksomheder. Christian varetager desuden rådgivning om […]

Monika Hauerslev

Monika Hauerslev

Jeg beskæftiger mig hovedsageligt med juridisk rådgivning og bistand inden for byggeriet, herunder især udbuds- og entrepriseret. Jeg har i de senere år bistået forskellige offentlige bygherrer med gennemførelse af offentlige udbud af bygge- og anlægskontrakter samt forskellige typer rådgivningskontrakter. Derudover har jeg også rådgivet private aktører i forbindelse med tilbudsafgivelse og i forbindelse med […]

Peter Tornvig Fruelund

Peter Tornvig Fruelund

Jeg fik min beskikkelse som advokat i 1995, og de første mange år arbejdede jeg på en række mindre kontorer. Det gav mig muligheden for at arbejde med mange aspekter af juraen, så jeg står med et rigtig godt grundlag for de specialer, jeg i dag beskæftiger mig med. Som erhvervsadvokat har jeg erfaring med […]

ABT 18 / ABT 93

ABT står for ”Almindelige betingelser for Totalentreprise”. Ved totalentreprise har entreprenøren ikke blot ansvaret for udførelsen af det pågældende bygge-/anlægsprojekt, men derimod også projekteringen heraf. Ligesom det er tilfældet med de mindst lige så udbredte AB 92 og AB 18, er ABT 93 og ABT 18 ikke lovgivning, men derimod såkaldte ”agreed documents”. Der er […]

Ekstraarbejder

Ekstraarbejder eller kontraktarbejder er et typisk stridspunkt for entrepriser. Et særligt forhold ved entrepriseretten er, at bygherren efter kontraktindgåelsen har en ensidig ret til at forlange ændring i ydelsens art og omfang, når ændringen har en naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Dette benævnes undertiden ”bygherrens ændringsret”.  Overfor bygherrens ændringsret står princippet om, at entreprenøren […]

Konsortier

Udbud af private og offentlige opgaver sker med henblik på at skabe konkurrence om opgaverne. I nogle tilfælde går virksomheder sammen om at byde på en opgave. Ofte kaldes sådanne samarbejder konsortier.  Et konsortium er et samarbejde mellem to eller flere virksomheder med henblik på at afgive tilbud på en ofte offentlig kontrakt, som virksomhederne […]

Mediation og mægling – byggeri

– en alternativ måde at løse en tvist En tvist vedrørende et byggeri bliver traditionelt afgjort af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, der afsiger en kendelse. Der findes dog et alternativ, hvor tvisten løses, inden den kommer for Voldgiftsnævnet: Mediation og mægling kan være en alternativ og hurtig måde at løse en tvist vedrørende byggeri på. En […]

Nybyggeri

Grundlaget for ethvert nybyggeri eller en større ombygning er typisk en entreprisekontrakt. En entreprisekontrakt er erfaringsmæssigt udformet til entreprenørens klare fordel i forhold til for eksempel mangler ved byggeriet eller forsinkelse af dette. Hos Advokatfirmaet Vingaardshus A/S er vi eksperter i entreprisekontrakter, og vi har mange års erfaring i gennemgang af disse, ligesom vi har […]

Voldgiftssager – entreprise

I visse tilfælde løses en konflikt ikke af domstolene, men derimod ved en voldgiftsret. I entreprisesager, hvor AB-reglerne, så som for eksempel AB92/AB18, er vedtaget, er det dermed bestemt, at eventuelle konflikter skal løses af Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Hvis der på forhånd er aftalt voldgift i en byggesag med en forbruger, vil forbrugeren dog efter […]

Hurtig afgørelse

En tvist vedrørende et byggeri bliver traditionelt afgjort af en voldgiftsret, som nedsættes af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Voldgiftsretten kan bestå af både juridiske dommere og/eller faglige dommere med ekspertise inden for det pågældende område. Du kan læse mere om voldgiftssager inden for byggeriet her. Tvistløsningsredskabet ”hurtig afgørelse” kan være en alternativ og hurtig […]

Udbud og licitation

Udbud og licitation skal sikre en lige og effektiv konkurrence, når statslige, regionale og kommunale myndigheder foretager indkøb. De forskellige statslige, regionale og kommunale myndigheder, såsom ministerier, styrelser og andre grene af den offentlige forvaltning, men til en vis grad også forsyningsvirksomheder, almene boligorganisationer m.v., er alle i større eller mindre grad underlagt en række […]

Rådgiveransvar

Gode råd er dyre. Men det kan dårlige råd også være, hvis rådgivningen medfører tab, og tvister om rådgiveransvar indenfor byggeri forekommer stadig oftere. Hos Advokatfirmaet Vingaardshus har vi højt specialiseret viden om og erfaring med sager om rådgiveransvar i byggebranchen. Vi bistår naturligvis også byggeriets aktører ved indgåelse af rådgiverkontrakter, hvor der blandt andet […]

Projektudvikling

Projektudvikling af fast ejendom er et område, der spænder vidt. Lige fra udvikling og konkretisering af den gode ide til gennemførelse af projektet og salg eller udlejning af byggeriet. Udvikling af ejendomsprojekter indebærer berøring med mange juridiske discipliner. Det enkelte projekt kan involvere områder med både entreprise-, leje- og selskabsretlige problemstillinger, plan, – og miljølovgivningen samt […]

Entreprisekontrakter

Entreprisekontrakter er de aftaler, som indgås mellem en bygherre og den – eller de – entreprenører og håndværkere, der skal deltage i udførelse af arbejdet på en bygge- eller anlægsopgave. En god og gennemarbejdet entreprisekontrakt er derfor afgørende for at minimere – eller helt at undgå – tvivl om omfanget af entreprenørens/håndværkerens ydelse. Kun derved […]

ABR 18 / ABR 89

ABR 18 / ABR 89 – Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed er et sæt juridiske aftalevilkår, der som navnet antyder, regulerer rådgivningsopgaver indenfor byggeri og anlæg. ABR 18 betingelserne har fra 2019 afløst de hidtil anvendte standardbetingelser ABR 89. Ved samme lejlighed er der udarbejdet en mere kortfattet version af […]

AB 18 / AB 92

AB står for “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”. AB 92 og AB 18 er ikke lovgivning, men såkaldte “agreed documents” (standardvilkår), som er udarbejdet i fællesskab mellem en række af de væsentligste aktører inden for byggeriet og med repræsentanter fra både entreprenør- og bygherresiden. Bestemmelserne i AB 92 og AB […]

Dagbod

Hvis der opstår en forsinkelse i et projekt, kan bygherre kræve dagbod hos f.eks. entreprenøren. Det har vist sig som en effektiv sanktion overfor entreprenører og håndværkeres ansvarspådragende forsinkelse. Med indførelsen af ABR 18 introduceres som noget nyt også dagbod som et naturligt instrument i forhold til rådgiveres forsinkelse. Dette foretrækkes af mange bygherrer som sanktionsmiddel, da […]

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen

Jeg arbejder hovedsageligt med fast ejendom og byggeriets retsforhold, herunder særligt med fokus på entrepriseret, overdragelse af ejendomme og lejeret, hvor jeg rådgiver på specialistniveau. Jeg beskæftiger mig desuden med en række erhvervsretlige områder, herunder insolvensret og rekonstruktion. Som kurator igennem flere år har jeg betydelig ekspertise inden for behandling af konkursboer og tvangsopløsningssager. Jeg […]

Entreprise- og udbudsret

Entreprise- og udbudsret dækker rådgivning indenfor byggeri, anlægsarbejder og andre former for entrepriser, der involverer projektudvikling, aftaler, kontrakter og meget mere, som i sidste ende kan betyde en mere vanskelig gennemførelse, hvis der ikke er skabt det bedst mulige grundlag fra start. Det er derfor vigtigt at få rådgivning tidligt i processen – det kan […]

Henrik Søndergaard

Henrik Søndergaard

Entrepriseadvokat og konfliktmægler Jeg arbejder fortrinsvis med entrepriseret og byggebranchens retsforhold, herunder udbudsret. Som advokat for en lang række entreprenørfirmaer, håndværkere, bygherrer/ejendomsudviklere, almene boligselskaber og tekniske rådgivere er det vigtigt for mig ikke kun at have et indgående kendskab til byggebranchens standardvilkår AB 18, ABT 18, ABR 18 og de andre aftaler og vilkår som […]

Den tredje kendelse om MgO-plader er afsagt – entreprenør frifundet for ansvar

MgO-plader

Den 30. april 2019 afsagde Voldgiftsretten kendelse i den tredje MgO-pladesag. Vi har tidligere skrevet om den anden kendelse i rækken her. Ved den nyeste  kendelse blev Hovedentreprenøren frifundet for ansvar i forbindelse med valget af MgO-pladerne på trods af, at Bygherre og Rådgiver ikke var orienteret om valget og oplyst om en eventuel risiko herved. Tidspunktet for […]

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus