Advokatfirmaet Vingaardshus logo
Insolvensret
Konkurs

Del artiklen

Nye regler for konkurskarantæne

11. juni 2024

D. 1. juli 2024 træder nye regler for konkurskarantæne i kraft.

De nye regler betyder blandt andet, at:

 • offentligheden på sigt kan få adgang til konkurskarantæneregistret,
 • der sker en oplistning af, hvad der kan anses for værende groft uforsvarlig forretningsførelse, samt
 • at perioden for konkurskarantæne nu kan pålægges op til 5 år.

De nye regler er med til at opstille et mere klart og specifikt billede af konkurskarantæner, samt styrke kurators stilling i forbindelse med sådanne sager.

Vi gennemgår nedenfor et kort uddrag af de nye regler og deres betydning.

Det fremgår af konkurslovens § 159, stk. 1, 1. pkt., at ”den, der er pålagt konkurskarantæne, må ikke deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser”.

Hvis en person pålægges konkurskarantæne, har den pågældende således, i en bestemt periode, forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed med begrænset hæftelse, som f.eks. aktie- og anpartsselskaber.

Hensynet er her at beskytte kreditorerne og sikre, at den konkurskarantænedømte ikke foretager lignende handlinger i fremtiden. Karantænen kan pålægges den der senere end 1 år før virksomhedens konkurs, har deltaget i ledelsen i virksomheden, hvis den pågældende har udvist ”groft uforsvarlig forretningsførelse“.

Offentlighedens adgang til konkurskarantæneregistret

Hidtil har det kun været muligt for en række bestemte offentlige myndigheder at tilgå konkurskarantæneregistret, hvor alle der er underlagt konkurskarantæne står listet. Med de nye regler vil der nu være hjemmel til, ved senere bekendtgørelse, på sigt at fastsætte nærmere regler for offentlighedens adgang til konkurskarantæneregistreret. Hertil har Justitsministeriet bl.a. anført på deres hjemmeside, i pressemeddelelse af 13. marts 2024, at en offentlig adgang til konkurskarantænesystemet vurderes at medvirke til at sikre både forbrugere og virksomheder mod potentielle økonomiske tab.

Borgere og virksomheder vil således have mulighed for at tilgå oplysninger, om en mulig forretningsforbindelse eller samarbejdspartner er underlagt konkurskarantæne, inden der bliver indgået en aftale.

Groft uforsvarlig forretningsførelse

Groft uforsvarlig forretningsførelse kan som nævnt ovenfor udløse konkurskarantæne. Med de nye regler bliver der oplistet specifikke eksempler på forhold, der generelt vil udgøre groft uforsvarlig forretningsførelse.

Det kan blandt andet være:

 • at den pågældende i væsentlig grad har tilsidesat sine forpligtelser vedrørende skat-, told- og afgiftslovgivningen, samt bogførings og regnskabsaflæggelse.
 • at den pågældende har deltaget i stråmandskonstruktioner som stråmand eller som bagmand.
 • at den pågældende har drevet selskabet videre efter håbløshedstidspunktet.

 

De nye konkursregler opstiller således et mere klart billede af, hvad der anses for groft uforsvarlig forretningsførelse, hvilket reducerer behovet for at henvise til lovens bemærkninger til fortolkning og retspraksis.

Mulighed for at pålægge op til 5 års konkurskarantæne

Konkurskarantæne pålægges som udgangspunkt i en periode på 3 år. Dog kan karantænen pålægges for en kortere periode, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Det har indtil nu ikke været muligt at pålægge en konkurskarantæneperiode på mere end 3 år. Med de nye regler kan der efter omstændighederne nu blive pålagt konkurskarantæne i op til 5 år, hvis der af den pågældende person er udvist særdeles groft uforsvarlig forretningsførelse.

Som eksempler på, hvad særdeles groft uforsvarlig forretningsførelse omfatter, kan nævnes:

 • at en person, som allerede er pålagt konkurskarantæne, deltager i ledelsen af et selskab uden at hæfte ubegrænset og personligt, og på ny udviser groft uforsvarlig forretningsførelse.
 • at en person, som allerede er pålagt konkurskarantæne, agerer som bagmand i en stråmandskonstruktion.

Forligsmuligheder

De nye regler gør det også muligt for kurator, under visse forudsætninger, at indgå forlig med den pågældende der begæres pålagt konkurskarantæne. Det fremgår af bemærkningerne til de nye regler, at forliget kun kan indgås, hvis karantæneperioden maksimalt aftales nedsat til en periode på 1 år, samt hvis det skønnes rimeligt i den nærværende sag. Det følger videre af bemærkningerne til lovforslaget, at forliget eventuelt kan indgås mod, at der sker en indbetaling fra den der begæres pålagt karantæne, idet pågældende ledelsesmedlem derved kan nedbringe (helt eller delvist) det tab, den groft uforsvarlige forretningsførelse har medført.

Forliget skal godkendes af skifteretten. Skifteretten vil dog kunne afvise forliget, hvis:

 • det er åbenbart, at betingelserne for konkurskarantæne ikke er opfyldt,
 • den pågældende har udvist særdeles groft uforsvarlig forretningsførelse,
 • der kan begrundes pålæg af konkurskarantæne for 5 år eller,
 • hvis den indstævnte allerede er pålagt konkurskarantæne.

Konklusionen på de nye regler for konkurskarantæne

De nye konkurskarantæneregler bidrager således overordnet til større gennemsigtighed omkring konkurskarantæne. Dette bl.a. i forhold til det offentliges mulighed for at indhente visse oplysninger i konkurskarantæneregistret, samt ved nemmere at kunne navigere i omstændighederne, omfanget og konsekvenserne ved konkurskarantæner.

Angivelse af konkrete eksempler på groft uforsvarlig forretningsførelse, samt kurators mulighed for at indgå forlig med den pågældende, der begæres pålagt konkurskarantæne, vil styrke kurators stilling i konkurskarantænesager. Derudover vil de nye reglers konkrete eksempler på, hvad der anses for groft uforsvarlig forretningsførelse, generelt bidrage til en klarere forståelse af omstændighederne ved pålæggelse af konkurskarantæne.

Advokatfirmaet Vingaardshus’ afdeling for insolvensret har stor erfaring med rådgivning indenfor insolvensretlige forhold til erhvervsvirksomheder. Vores erfarne advokater har derudover stor erfaring som kurator i konkursboer, såvel små som store. De har derfor indgående kendskab til, hvornår konkurskarantæneregler finder anvendelse, herunder hvilke handlinger og undladelser der som udgangspunkt vil være omfattet af disse.

Insolvensret
Konkurs

Del artiklen

Specialisterne

Mere viden

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus