Advokatfirmaet Vingaardshus logo

46 92 92 00

Peter Lau Lauritzen

Peter Lau Lauritzen

Jeg arbejder hovedsagelig med erhvervsret for små og mellemstore virksomheder, hvor jeg rådgiver om udfærdigelse og forhandling af kontrakter, håndtering af reklamationssager, medarbejderforhold, udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser, produktansvar, selskabsretlige dokumenter og meget andet. Min rådgivning dækker også virksomhedens internationale kontraktforhold og uenigheder. Jeg kan godt lide at arbejde strategisk med en virksomhed, ikke bare […]

Peter Frank Hansen

Peter Frank Hansen

Jeg arbejder primært med virksomheders retsforhold – særligt selskabsret, virksomhedsoverdragelse, børsret, bank- og finansieringsret samt gennemgang og udfærdigelse af kontrakter. Gennem årene har jeg oparbejdet en stor erfaring i gennemførelse af due diligence processer samt udarbejdelse og forhandling af transaktionsdokumenter i forbindelse med både nationale og internationale virksomhedsoverdragelser. Jeg skaber mig hurtigt overblikket over en […]

Laurits Toft

Billede mangler

Jeg arbejder primært som erhvervsadvokat – særligt med insolvensret, selskabsret, bank- og finansieringsret, konkurs og rekonstruktion, generationsskifte samt køb og salg af virksomheder. Desuden rådgiver jeg om ejeraftaler, så virksomheden er sikret, hvis nogle af ejerne bliver uenige, fx om virksomhedens strategi og mål. Jeg har igennem mange år arbejdet med generationsskifte for små og […]

Allan Højbak

Allan Højbak

Jeg arbejder hovedsagelig med erhvervsmæssig rådgivning/erhvervsret for små og mellemstore virksomheder – heraf mange ejerledede virksomheder – hvor jeg ofte er hovedrådgiver for mine klienter i forbindelse med alle former for kontraktforhandlinger, kontraktudarbejdelser, medarbejderforhold, udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser, selskabsretlige dokumenter m.v. Jeg sidder i flere bestyrelser i virksomheder og fonde. Det giver mig erfaring […]

Christian Norup Hostrup

Christian Norup Hostrup

Advokat Christian Norup Hostrup har en bred erfaring inden for erhvervsret og beskæftiger sig hovedsageligt med selskabsret, forsikrings- og erstatningsret samt rådgivning om kommercielle forhold. Christian rådgiver om alt fra etablering og valg af virksomhedens rette struktur til omstrukturering, overdragelse og likvidation af selskaber samt køb og salg af virksomheder. Christian varetager desuden rådgivning om […]

Sygemelding

Det hænder, at lønmodtagere bliver sygemeldt fra arbejdet. Dette kan medføre store bekymringer både for lønmodtagerne selv og for arbejdsgiverne. Det er væsentligt, at der er dialog mellem lønmodtager og arbejdsgiver om varigheden af sygefraværet, samt hvorvidt arbejdsgiver kan gøre noget for at få lønmodtageren tilbage i arbejde. Aflønning under sygefravær Er lønmodtageren funktionær, har […]

Overenskomster

En overenskomst er en kollektiv aftale mellem arbejdsgiver(e) og lønmodtager(e) om vilkårene i en branche eller på en virksomhed. Overenskomster indgås ofte som brancheoverenskomster mellem arbejdsgiverforeninger, der repræsenterer virksomheder inden for samme branche, og fagforeninger, der repræsenterer lønmodtagere inden for samme branche. Som virksomhed bliver man omfattet af en overenskomst, når man som virksomhed melder […]

Offentlig ansættelsesret

Reglerne for offentlig ansatte adskiller sig på nogle punkter fra reglerne på det private arbejdsmarked. Den offentlige myndighed har eksempelvis pligt til at partshøre lønmodtageren, inden der træffes afgørelse. Denne partshøringsforpligtigelse medfører, at forinden myndigheden kan udstede en skriftlig advarsel, opsigelse eller f.eks. bortvisning, skal lønmodtageren parthøres om dette, altså have mulighed for at udtale […]

Ligebehandling

Ligebehandlingsloven forbyder diskrimination grundet køn. Overtræder en arbejdsgiver loven, eksempelvis ved at opsige lønmodtageren under graviditet, barsel eller orlov i strid med loven eller undlader arbejdsgiveren at ansætte en kandidat til en stilling i strid med loven, kan arbejdsgiveren blive pålagt at betale en godtgørelse. Godtgørelse efter ligebehandlingsloven ligger i praksis på 6, 9 eller […]

Konkurrence- og kundeklausul

En konkurrenceklausul er en aftale mellem en lønmodtager og virksomheden, som har til formål at sikre virksomheden mod, at medarbejderen enten selv udøver konkurrerende virksomhed eller indleder samarbejde med en konkurrent. En kundeklausul er en aftale mellem en lønmodtager og virksomheden, som har til formål at sikre, at lønmodtageren efter ansættelsen ikke tager ansættelse hos […]

Incitamentsprogrammer – Bonusordninger og provisionsaftaler

Et incitamentsprogram er en aftale mellem en virksomhed og en medarbejder om (typisk delvis) aflønning i form af kontant vederlæggelse (typisk bonus eller provision) eller i form af en aktiebaseret løsning – eller i form af en kombination. Formålet med et incitamentsprogram er ofte at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medarbejdere, og hvor medarbejderen belønnes […]

Graviditet og barsel

Når en medarbejder bliver gravid eller skal være forælder vil det ofte medføre spørgsmål til eksempelvis arbejdets udførelse, graviditetsbetinget fravær eller aflønning under graviditet og orlov. Barselsloven er for mange et kompliceret regelsæt med mange forskellige muligheder for at tilpasse fraværet til den enkelte medarbejders situation, og ligebehandlingsloven sikrer en særlig beskyttelse af medarbejdere under […]

Godtgørelser

Der kan være forskellige årsager til, at en fratrådt medarbejder har krav på godtgørelse fra arbejdsgiveren. Det kan både være som fratrædelsesgodtgørelse pga. anciennitet, men det kan også skyldes usaglig opsigelse, opsigelse i strid med (anti)-diskriminationslovgivningen eller uberettiget bortvisning. Derudover er overenskomsten afgørende, og var den fratrådte medarbejder funktionæransat, er der gældende regler. Ansættelsesbevisloven, diskriminationslovene […]

Fyring, opsigelse og fritstilling

Det er meget forskelligt om man anvender ordet opsigelse, afskedigelse eller fyring, men ordene anvendes oftest med samme betydning. Opsigelsesvarsel Når et ansættelsesforhold opsiges, bringes ansættelsesforholdet til ophør af enten arbejdsgiveren eller lønmodtageren, med det for ansættelsesforholdet aftalte opsigelsesvarsel. Er der ikke aftalt et varsel, er varslet ikke lovbestemt eller følger det ikke en overenskomst, […]

Funktionnærret

Funktionærret omhandler de medarbejdere, som på grund af arbejdets art, arbejdets omfang og det faktum, at arbejdet udføres i en tjenestestilling, er omfattet af funktionærloven. Er medarbejderen omfattet af funktionærloven, medfører det en række rettigheder og vilkår for blandt andet opsigelsesvarsler, godtgørelser, erstatning, løn under sygdom, aflønning under graviditet og orlov, regler for aflønning i […]

Fratrædelsesaftaler

Det kan være en fordel både for arbejdsgiver og lønmodtager – eller mellem virksomheden og direktøren – i visse situationer at indgå en fratrædelsesaftale. En fratrædelse er en aftale, der indeholder vilkårene for fratrædelsen, altså når der er tale om ophør af ansættelsesforholdet. Forud for indgåelse af fratrædelsesaftalen ligger et ønske enten fra arbejdsgiver og/eller […]

Forskelsbehandling

Efter forskelsbehandlingsloven må en arbejdsgiver ikke forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår. Ved forskelsbehandling forstås enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Samtlige lønmodtagere […]

Ferieloven

Ferieloven opleves ofte som et meget kompleks regelsæt. Til forskel fra tidligere indebærer den nuværende ferielov et samtidigheds-princip, så ferie optjenes og kan afholdes umiddelbart samtidigt. Ferieåret løber nu fra 1. september til 31. august. Man vil fortsat optjene 2,08 dage pr. måned, man er ansat. Ferien afholdes i ”ferieafholdelsesperioden”, som er samme periode som […]

Direktørkontrakter

I modsætning til ”almindelige” ansættelseskontrakter, er direktørkontrakter ikke reguleret på samme vis. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke er en række faldgruber, man skal undgå at falde i, når der udarbejdes en direktørkontrakt. Det er desuden vigtigt at få afstemt forventningerne mellem direktøren og virksomhedens bestyrelse, ligesom det kan have stor betydning […]

Bortvisning

En bortvisning er den mest alvorlige ansættelsesretlige sanktion, og det kræver ofte et indgående kendskab til retspraksis for at vurdere, om en bortvisning i den konkrete situ-ation er berettiget eller ej. En uberettiget bortvisning kan få store konsekvenser og medfører ofte retslige efterspil. Kontakt os gerne for nærmere hjælp og rådgivning.

Behandling af persondata

Behandling af persondata er et kompliceret juridisk område, og konsekvenserne af ikke at overholde reglerne om persondata – også kaldet GDPR – kan være store. Som virksomhed skal man være opmærksom på reglerne om persondata både før, under og efter ansættelsesforholdet. Der er regler for, hvordan personoplysningerne indsamles, opbevares, videregives og slettes, ligesom det er […]

Den nye ansættelsesbevislov er vedtaget

Ansættelseskontrakt - ny ansættelsesbevislov

Folketinget har vedtaget loven om ansættelsesbeviser – i daglig tale kaldet ansættelseskontrakter. Hvad har det af betydning for kommende og eksisterende kontrakter? Og skal alle medarbejderes kontrakter nu opdateres?

Jane Kjær Klausen

Jane Kjær Klausen

Jeg er specialist i ansættelsesret og har igennem årene ført mange – herunder principielle – retssager inden for det ansættelsesretlige område og har herved opnået min møderet for Højesteret. Min ekspertise inden for ansættelsesretten har blandt andet medført, at jeg har undervist i faget som ekstern lektor ved Aarhus Universitet og løbende underviser andre advokater […]

Arbejdsskader

Arbejdsskader blandt medarbejdere opstår desværre. Det sker desværre, at en lønmodtager kommer til skade under sit arbejde eller udvikler en sygdom grundet arbejdet. Det er lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring for sine lønmodtager. Denne forsikring dækker arbejdsulykker og erhvervssygdomme, altså det vi kalder arbejdsskader. Arbejdsulykke eller erhvervssygdom En arbejdsskade kan således enten være en: Arbejdsulykke, […]

Ansættelseskontrakt

En ansættelseskontrakt er en skriftlig aftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren. Ansættelseskontrakten indeholder vilkårene for ansættelsesforholdet. Efter ansættelsesbevisloven skal et ansættelsesbevis, som er den juridiske betegnelse for en ansættelseskontrakt, indeholde alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Der er med den nye ansættelsesbevislov indført skærpede krav til oplysningspligten for ansættelser med blandt andet uforudsigelige arbejdsmønstre og for udstationerede […]

Ferieafholdelse for opsagte og fritstillede medarbejdere

Ansættelseskontrakt

Hvordan skal arbejdsgiver forholde sig til opsagte eller fritstillede medarbejdere, når det kommer til afholdelse af ferie? Det gennemgår vi i nedenstående artikel. Har du behov for at vide mere om placering af ferie og hovedferie, varsling af ferieafholdelse, og skelnen mellem øvrig ferie og hovedferie, kan du finde meget mere information her>>> Ferie under […]

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen

Jeg arbejder hovedsageligt med fast ejendom og byggeriets retsforhold, herunder særligt med fokus på entrepriseret, overdragelse af ejendomme og lejeret, hvor jeg rådgiver på specialistniveau. Jeg beskæftiger mig desuden med en række erhvervsretlige områder, herunder insolvensret og rekonstruktion. Som kurator igennem flere år har jeg betydelig ekspertise inden for behandling af konkursboer og tvangsopløsningssager. Jeg […]

Ansættelsesret

Ansættelsesret dækker over en bred vifte af emner, som er vigtige i forhold til kommende, nuværende og tidligere medarbejdere. Ansættelsesret dækker foruden forholdet mellem virksomheden og medarbejdere også forholdet mellem en ansat direktør og virksomheden. Har du f.eks. styr på ansættelseskontrakterne, ferieloven og reglerne ved medarbejderes sygdom, graviditet og barsel? Og hvad gør du f.eks., […]

Skriv til os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Eller ønsker du at blive ringet op?

Send os hurtigt og nemt en besked her.

Vi anbefaler, at du ikke fremsender følsomme persondata her. Det kan du i stedet gøre her via en sikker mail til os.

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Din meddelelse er modtaget

Tak for din henvendelse – Vi har modtaget din meddelelse, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

De bedste hilsner fra

Advokatfirmaet Vingaardshus