Find medarbejder
Find medarbejder

OPLYSNING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

Find oplysninger om vores behandling af personoplysninger her

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger følger det af Forordning 2016/679, at vi, som dataansvarlig, er forpligtede til at give dig følgende oplysninger omkring behandlingen:

KONTAKTINFORMATION

Advokatfirmaet Vingaardshus A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. 

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Advokatfirmaet Vingaardshus A/S
Vingårdsgade 22
DK-9000 Aalborg
post@vingaardshus.dk
+45 46 92 92 00
Kontaktperson: Jesper Studsgaard - jst@vingaardshus.dk

FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Juridisk sagsbehandling, herunder løsning af juridiske tvister og sagsførelse.
 • Inkassobehandling
 • Udarbejdelse af juridiske dokumenter
 • Juridisk rådgivning
 • Rådgivning i forbindelse med køb/salg af fast ejendom

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af en af de følgende hjemler:

 • Artikel 6, stk. 1, litra A.
 • Artikel 6, stk. 1, litra B.
 • Artikel 6, stk. 1, litra F.

Såfremt oplysningerne behandles på andet grundlag, vil vi informere særskilt herom.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler i visse tilfælde følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger (herunder fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer)
 • Identifikationsoplysninger (fx CPR, kørekort, sygesikringsbevis)
 • Økonomiske oplysninger (herunder fx kontonummer og skattemæssige oplysninger)
 • Strafbare oplysninger 
 • Helbredsoplysninger (fx helbredsoplysninger i relation til personskadeerstatninger)
 • Ansættelses- og uddannelsesmæssige oplysninger (ansættelsesretligt relevante oplysninger)
 • Forbrugsoplysninger (Kundeoplysninger, lejesager mv.)

Oplysningerne behandles udelukkende i det omfang, det er nødvendigt for at kunne opfylde et legitimt formål, og hvor der foreligger en klar hjemmel hertil.

Vi opfordrer dig til udelukkende at fremsende oplysninger i det omfang, vi beder om dem, eller hvor det er nødvendigt for at belyse en konkret sag.

HVOR DINE PERSONOPLYSNINGER STAMMER FRA

Vi indhenter eller modtager oplysninger på én eller flere af de nedenstående måder:

 • Du har selv givet os dine oplysninger
 • Vi har fået dine oplysninger af en klient, eller dennes Advokat
 • Vi har fået dine oplysninger fra en myndighed
 • Vi har fået dine oplysninger af en klient i forbindelse med en juridisk tvist eller et sagsanlæg.
 • Vi har fået dine oplysninger fra en klient i forbindelse med en inkassosag

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode på maksimalt 10 år, da vi er underlagt de advokatetiske regler, hvorunder forældelsesfristen for advokatansvarsreglerne er 10 år, hvorefter det slettes.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi konkret vil opbevare de enkelte personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, om der fortsat foreligger et sagligt formål eller et lovmæssigt krav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

DINE RETTIGHEDER SOM REGISTRERET

Det følger af Forordning 2016/679 (Persondataforordningen), at man i forbindelse med behandlingen af personoplysninger skal varetage den registreredes rettigheder. I det følgende kan du få et overblik over, hvordan vi hos Advokatfirmaet Vingaardshus varetager dine rettigheder, samt de muligheder du har som registreret.

Du har som registreret ret til at modtage oplysning om, at vi hos Advokatfirmaet Vingaardshus indsamler og behandler dine personoplysninger. Du har også ret til at få indsigt i, hvordan vi behandler disse oplysninger. 

Du vil i forbindelse med vores indsamling eller modtagelse af dine personoplysninger få udleveret særskilt information omkring behandlingen af disse oplysninger.

Hvis vi behandler urigtige oplysninger, har du ret til at få berigtiget disse.

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi ikke har hjemmel til at behandle, og du kan indgive anmodning herom, såfremt du mener, at vi ligger inde med sådanne oplysninger.

Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføringsmæssige formål, og vi ikke har ret hertil, kan du som registreret gøre indsigelse herimod, hvorefter vi er forpligtet til at tage stilling til indsigelsen.

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i et format, som tillader, at du kan overføre disse til en anden udbyder eller leverandør. Vi kan kun udlevere personoplysningerne digitalt, såfremt de foreligger i en sådan form.

Hvis vi behandler dine personoplysninger baseret på et samtykke, har du som registreret ret til, til enhver tid, at tilbagetrække dette samtykke. Vi gør i denne forbindelse opmærksom på, at vi kan have anden hjemmel til at fortsætte behandling, hvorefter vi forbeholder os retten hertil, såfremt det er i overensstemmelser med lovgivningen.

Hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger i strid med Persondataforordningen, eller på anden hvis har handlet i strid med denne, kan du indgive klage til Datatilsynet. Du kan finde mere information om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Såfremt du ønsker at gøre brug af de ovenfor nævnte rettigheder, bedes du henvende dig til:

Advokatfirmaet Vingaardshus A/S
Vingårdsgade 22
DK-9000 Aalborg
post@vingaardshus.dk
+45 46 92 92 00

Der henvises i øvrigt til vores generelle persondatapolitik, som du kan finde her