Find medarbejder
Find medarbejder

Vedligeholdelsesplaner, frit el-valg og varmtvandsmålere

Anne_henriksen1.jpg
af advokat Anne Henriksen, der er specialiseret i lejeret.
31-05-2016

Det er ikke altid let at være udlejer i dagens Danmark, idet vore lovgivere uafbrudt stiller nye krav til udlejer. Alene her i 2016 træder nye regler om vedligeholdelsesplaner, frit el-valg og varmtvandsmålere i kraft. Vi har samlet en oversigt med de væsentligste punkter, så du som udlejer kan udføre dine opgaver korrekt. 

Vedligeholdelsesplaner

Pr. 1. juli 2016 træder kravet om vedligeholdelsesplaner i kraft. Reglen findes i boligreguleringslovens § 18 a.

I alle ejendomme, som er omfattet af boligreguleringslovens kap II-IV (populært sagt omkostningsbestemte ejendomme), skal udlejeren hvert år inden den 1. juli udarbejde en plan for ejendommens vedligeholdelse i den kommende 10-årsperiode.

Der er tale om en rullende vedligeholdelsesplan, der skal revideres hvert år inden 1. juli.

Ministeriet har udarbejdet en bekendtgørelse herom, og denne kan findes her>>>

Vedligeholdelsesplanen skal omfatte alle større vedligeholdelsesarbejder, der ligger ud over de mindre, løbende vedligeholdelsesarbejder.

Vedligeholdelsesplanen skal omfatte planlagt og løbende vedligeholdelse og fornyelser, det vil sige forebyggende vedligeholdelsesarbejder, som udføres efter en forudgående økonomisk og teknisk planlægning.

Konsekvensen af, at der ikke udarbejdes en vedligeholdelsesplan er, at udlejer mister retten til at opkræve beløb efter boligreguleringslovens § 18 og 18 b hos lejer.

Konsekvensen af, at udlejer ikke får udført de planlagte arbejder, er ikke at Huslejenævnet automatisk kan pålægge udlejer at udføre arbejderne, men Huslejenævnet skal efter en klage fra lejer, træffe en konkret afgørelse, om der er behov for arbejdet.

Er der etableret en beboerrepræsentation i ejendommen, skal beboerrepræsentanterne inddrages i arbejdet med at udarbejde planen.

Frit el-valg

Fra 1. april 2016 blev elforsyningsloven ændret. Det er efter denne dato som udgangspunkt ejendommens ejer, der skal betale for levering af elektricitet til ejendommen, jf. elforsyningslovens § 6c. Dette udgangspunkt kan fraviges, hvis der foreligger en aftale med en anden elforbruger, fx en lejer.

Det er derfor vigtigt for udlejer at sikre sig, at lejeren indgår aftale direkte med forsyningsselskabet, idet udlejer i modsat fald hæfter for lejerens elforbrug. Dette kan løses ved at opfordre lejer til at indgå en sådan aftale eller, at udlejer i forbindelse med lejeaftalens indgåelse får fuldmagt fra lejer til at indgå en aftale om el-leverance på lejers vegne. Hvis du benytter dig af fuldmagtsmodellen, skal du huske at sikre dig, at du overholder persondatalovens regler om videregivelse af oplysninger, samt overholder forbrugeraftalelovens regler om oplysningspligt.

Når en lejer, der har indgået en aftale om el-forsyning, melder flytning fra adressen, vil udlejer få et brev fra el-udbyderen om, hvorvidt han vil fortsætte aftalen, eller om strømmen skal afbrydes.

Varmtvandsmålere

Alle ejendomsejere skal tillige inden 31. december 2016 installere målere til måling af forbruget af varmt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningsbestemt. Du finder bekendtgørelsen her>>> 

I vejledningen fortolkes det som værende ”teknisk gennemførligt”, når der ikke kræves ændring eller rekonstruktion af installationens rør eller sågar bygningens vægge, elementer mv.

Ved omkostningseffektiv menes rentabelt. Begrebet er defineret ved, at besparelsen i målerens levetid overstiger investeringen. Der er således tale om en simpel tilbagebetalingstid, hvor den årlige besparelse gange levetiden skal være større end investeringen.

Brug for mere information om vedligeholdelsesplaner, frit el-valg og varmtvandsmålere?

Kontakt advokat Anne Henriksen hvis du har spørgsmål om vedligeholdelsesplaner, frit el-valg og varmtvandsmålere eller andre lejeretlige spørgsmål.