Find medarbejder
Find medarbejder

Salgs- og leveringsbetingelser i praksis

Jesper_studsgaard2.jpg
af advokat Jesper Studsgaard
29-04-2015

Hvorfor er salgs- og leveringsbetingelser vigtige, og hvordan bruges de? Og hvordan udarbejder man brugbare salgs- og leveringsbetingelser?

I det nedenstående gennemgår vi en række af de overvejelser, en virksomhed bør gøre, når der benyttes salgs- og leveringsbetingelser, så virksomheden sikrer, at disse bliver en del af parternes aftale.

Hvad er salgs- og leveringsbetingelser?

I henhold til dansk ret består en aftale af et tilbud og en overensstemmende accept af tilbuddet. Som led i tilbudsafgivelsen er det almindeligt, at virksomheder vedlægger eller henviser til egne salgs- og leveringsbetingelser.

For at sikre at salgs- og leveringsbetingelserne også bliver en integreret del af parternes aftale, er det afgørende, at processen ved tilbudsafgivelse foretages korrekt. Det er en konkret vurdering i hvert tilfælde, om salgs- og leveringsbetingelserne kan anses for at være en del af parternes aftale.

Udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser, standardvilkår, generelle forretningsbetingelser, ”terms & conditions” og ”standard terms” er blot nogle af de betegnelser, som virksomheder kalder deres udfyldende regler/vilkår, som benyttes, når virksomheden indgår kontrakter/aftaler.

Karakteristisk for disse vilkår er, at de er ensidigt udarbejdet af virksomheden, og at de ikke har været genstand for forhandling mellem parterne inden afgivelse af tilbud eller indgåelse af en aftale.

Vilkårene er typisk udarbejdet således, at de skal kunne dække størstedelen af de aftaler, virksomhedens medarbejdere indgår på vegne af virksomheden. Ved at benytte denne fremgangsmåde sikrer virksomheden, at der er en vis kontrol med indholdet af de aftaler, som virksomheden bliver forpligtet af.

Udarbejdelsen af salgs- og leveringsbetingelser foregår bedst i dialog med virksomhedens advokat på baggrund af de erfaringer eller behov, den pågældende virksomhed har. Typiske vilkår, som virksomheden skal sikre sig er medtaget, er f.eks. – ansvarsbegrænsninger, reklamationsfrister, betalingsbetingelser, ansvarsfrihedsgrunde og lovvalg/værneting.

Hvis en virksomhed ikke benytter sig af salgs- og leveringsbetingelser, hvor virksomhedens ansvar begrænses, vil virksomheden, som udgangspunkt, hæfte ubegrænset overfor medkontrahenten.

Vedtagelse af salgs- og leveringsbetingelser

I praksis opstår der hyppigt tvister om, hvorvidt en virksomheds salgs- og leveringsbetingelser er vedtaget mellem parterne. I det ideelle forløb fremsender virksomheden et tilbud, hvor der henvises til virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser, som tillige er vedlagt, hvorefter den anden part i aftalen accepterer uden forbehold.

Imidlertid er det ikke ualmindeligt, at der blot henvises til salgs- og leveringsbetingelser, at salgs- og leveringsbetingelser ikke er vedlagt, eller at der er henvises til en hjemmeside, hvor salgs- og leveringsbetingelser kan læses. Det er heller ikke ualmindeligt, at standardbetingelserne først fremsendes efterfølgende i en ordrebekræftelse, dvs. efter der reelt er indgået en aftale, eller at den anden part ligeledes henviser til sine egne salgs- og leveringsbetingelser i sin accept af tilbuddet. I disse situationer vil domstolene, hvis parterne ikke kan finde en mindelig løsning, fortolke og afgøre, hvad der er aftalt mellem parterne.

Som led i denne fortolkning vil forløbet i forbindelse med indgåelse af aftalen have betydning. Derudover vil det bl.a. have betydning, hvor byrdefuldt et krav anses for at være for den anden part, ligesom parternes samhandelshistorik vil kunne få betydning. Eksempelvis vil såkaldte ”agreed documents”, såsom AB 92 m.fl., have lettere ved at anses for vedtaget end ensidige vilkår udarbejdet af virksomheden, som tillige begrænser virksomhedens ansvar.

Vores anbefaling ifb. salgs- og leveringsbetingelser

Advokatfirmaet Vingaardshus anbefaler, at en virksomheds salgs- og leveringsbetingelser løbende revideres, således at de stedse passer til virksomhedens udvikling og behov. Virksomheden bør derfor løbende følge op på og tilpasse sine salgs- og leveringsbetingelser.

Derudover anbefaler vi, at virksomheden har en fast politik omkring benyttelse af salgs- og leveringsbetingelser, og at medarbejderne kender og forstår denne politik, da manglende eller ugyldig vedtagelse af standardvilkår kan have store økonomiske konsekvenser.

Brug for mere information om salgs- og leveringsbetingelser?

Hvis du ønsker yderligere information om udarbejdelse eller revidering af standardvilkår – herunder afholdelse af kursus for virksomheden og dens medarbejdere vedrørende processen for vedtagelse m.v., så kontakt advokat Tim Rosenkrantz Buur, advokat Peter Lau Lauritzen eller advokat Jesper Studsgaard.

_______________


Ovennævnte er ikke en fuldstændig redegørelse for de forhold, som en virksomhed bør være opmærksom på ved udarbejdelse eller anvendelse af salgs- og leveringsbetingelser, ligesom konkrete omstændigheder kan have indflydelse på den rådgivning, som virksomheden har behov for.