Find medarbejder
Find medarbejder

Er dine salgs- og leveringsbetingelser gearet til COVID-19?

Salgs-_og_leveringsbetingelser.jpg
Sørg for at have styr på salgs- og leveringsbetingelserne.
25-03-2020

Erhvervsdrivendes salgs- og leveringsbetingelser er essentielle for en nærmere regulering af virksomheders salg af varer og/eller tjenesteydelser. I mange tilfælde er det ikke tilstrækkeligt ud fra virksomhedens specifikke behov blot at henholde sig til dansk rets almindelige regler.

Salgs- og leveringsbetingelserne kan give virksomheder en bedre retsstilling i forhold til den almindelige lovgivning, der regulerer køb og salg, hvorfor erhvervsdrivende bør give deres salgs- og leveringsbetingelser særlig opmærksomhed.

Denne artikel tager sit afsæt i den nuværende COVID-19 krise og oplister en række af de mest centrale forhold, som salgs- og leveringsbetingelser bør indeholde – særligt set i lyset af COVID-19.

Force majeure

Med COVID-19 krisen taget i betragtning har en force majeure bestemmelse aldrig været mere aktuel end nu. I mange tilfælde er det obligationsretlige udgangspunkt omkring force majeure, som bl.a. beskrevet i købelovens § 24, ikke tilstrækkeligt beskyttelsesværn og bør derfor reguleres yderligere i salgs- og leveringsbetingelser.

Virksomheder bør nu og i fremtiden sikre sig, at en konkret force majeure bestemmelse ikke udelukkende nævner krig, indførselsforbud, naturkatastrofer mv., men også positivt tager højde for epidemier, pandemier og karantæner pålagt af offentlige myndigheder, således at fx COVID-19 og lignende epidemier/pandemier vil være omfattet af bestemmelsens ordlyd.

Mange produktionsvirksomheder bliver i disse dage ramt af følgerne af COVID-19, som bl.a. har forårsaget lukning af landegrænser. Dette har besværliggjort virksomhederne i at få materialer til produktion leveret rettidig og derved opfylde deres kontraktuelle forpligtelser. En force majeure bestemmelse kan derfor med fordel udvides til at omfatte leveringsforsinkelse fra underleverandører som følge af en force majeure begivenhed.

Hardship klausul

Da det endnu er uvist, hvordan domstolene generelt vil forholde sig til COVID-19 og dens eventuelle karakter af force majeure, bør det overvejes, om der i fremtiden skal indarbejdes en såkaldt ”hardship” klausul.

En hardship klausul regulerer uforudsete forhold på en anden måde end force majeure bestemmelsen. Den sigter på at regulere de situationer, hvor en virksomheds opfyldelse af sine kontraktuelle forpligtelser fortsat er mulige, men forpligtelserne grundet omstændigheder uden for kontraktparternes indflydelse bliver usædvanligt byrdefulde. Med andre ord bevisbyrden er nemmere end ved force majeure.

En sådan klausul kan med fordel indeholde en genforhandlingsklausul af kontrakten.

Ansvarsbegrænsning

Ansvarsbegrænsning er et af de vigtigste forhold at have for øje ved udarbejdelsen af sine salgs- og leveringsbetingelser, da det giver forudberegnelighed, begrænsning/maksimering af ens ansvar og en kommerciel forhandling om risiko mv.

I dansk ret kan en kontraktpart blive erstatningsansvarlig over for sin medkontrahent under nærmere betingelser. Et sådan ansvar omfatter både det direkte tab (fx udbedringsomkostninger for skader direkte forårsaget af mangelfulde produkter), men også et såkaldt indirekte tab (fx købers driftstab, avancetab mv.).

Det anbefales altid, at virksomheder som minimum får fraskrevet sig ansvaret for indirekte tab, da størrelsen af sådanne krav kan være uoverskuelige.

Dernæst er det en god idé at ansvarsbegrænse sig yderligere med et maksimalt ansvar – en maksimering af virksomhedens økonomiske ansvar/risiko. Alt efter virksomhedens risikoprofil kan man vælge at maksimere sit ansvar efter fx leverancens pris, den årlige omsætning hos den relevante kontraktpart eller blot en beløbsgrænse. Endelig bør der tages højde for den eventuelle forsikringsdækning, som virksomheden har.

Ejendomsforbehold

Mange erhvervsdrivende forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil betaling er sket. Et ejendomsforbehold kan med fordel indarbejdes i virksomheders salgs- og leveringsbetingelser, således at virksomheden har en bedre sikring i forhold til deres debitorrisiko.

Det er dog vigtigt at have for øje, at førend et ejendomsforbehold eventuelt kan håndhæves af virksomheden, så skal det være muligt med en meget høj grad af sikkerhed at kunne identificere de leverede varer.

Ejendomsforbehold er ligeledes kun gældende for leverede produkter, som ikke er bestemt til videresalg eller indgår i produktionen hos køberen. Derudover kan der være andre forhold, som gør sig gældende i andre lande, hvis varen skal sælges til en udenlandsk køber.

Produktansvar

Det anbefales, at virksomheders salgs- og leveringsbetingelser tilpasses virksomhedens produktansvarsforsikring, således at virksomhedens ansvar er maksimeret til policens dækningssum og eventuelle undersummer ved fx ingrediens- og komponentskade, hjemtagelse af produkter i markedet mv.

Et andet relevant forhold vedrørende virksomhedens forsikringsdækning er, at flere forsikringsselskaber betinger dækning af, at virksomhedens forsikringsselskab godkender salgs- og leveringsbetingelserne i generel forstand. Virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser skal derfor oftest udarbejdes med sparring fra forsikringsselskabet.

Afhjælpningsret ved mangler

Erhvervsdrivende bør sikre sig, at de som minimum har afhjælpningsret ved mangler og dernæst selv har frihed til at vælge, hvorvidt de vil udbedre en eventuel mangel eller foretage omlevering, før en kontraktpart eventuelt vil kunne rejse et erstatningskrav.

Ovenstående er alene nogle af de relevante forhold, som salgs- og leveringsbetingelserne bør/kan tage højde for og er særligt relevante i erhvervsforhold, hvor der er vide rammer for, hvad parterne kan aftale, dog med det forbehold, at særlige byrdefulde vilkår kræver mere tydelighed, førend de er vedtaget af en kontraktpart.

Har I brug for mere information eller hjælp om salgs- og leveringsbetingelser?

Hos Advokatfirmaet Vingaardshus er vi – som altid – klar til at udarbejde skræddersyede salgs- og leveringsbetingelser.

Du er meget velkommen til – helt uforbindende - at kontakte vores specialistafdeling for spørgsmål.

Advokat (L) Jesper Studsgaard - jst@vingaardshus.dk - 46 92 92 44 / 26 37 34 11

Advokat (L) Tim Rosenkrantz Buur  - trb@vingaardshus.dk - 27 26 92 23

Advokat (H) Peter Lau Lauritzen - pll@vingaardshus.dk - 46 92 92 41 / 40 34 93 59

Advokat (H) Allan Højbak - aho@vingaardshus.dk - 46 92 92 72 / 40 16 20 72

Advokat (H) Christian Norup Hostrup - cnh@vingaardshus.dk - 46 92 92 40 / 30 21 40 40

Advokat Anders Mikkelsen - ami@vingaardshus.dk - 46 92 92 45 / 53 53 99 00


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>