Find medarbejder
Find medarbejder

Prisstigninger på byggematerialer - entreprenørens muligheder for at regulere entreprisesummen

Prisstigninger_paa_byggematerialer.jpg
Efterspørgslen på byggematerialer samt problemer med at fremskaffe byggematerialer pga. corona-pandemien betyder store prisstigninger på byggematerialer.
01-03-2021

Hvilke muligheder har entreprenøren for at regulere entreprisesummen, når der sker store prisstigninger på byggematerialer?

Byggebranchen er for tiden ramt af store prisstigninger på byggematerialer. Som en konsekvens af den verserende corona-pandemi er det svært at få en lang række byggematerialer ind i landet, da også materialeleverandører- og producenter i såvel udland og indland, er ramt af nedlukning og hjemsendte medarbejdere. Dette kombineret med en stødt stigende efterspørgsel på blandt andet træ, plast, metal og beton til byggeriet, har medført store prisstigninger på byggematerialer. 

Entrepriser udføres som regel til en forud aftalt fast pris, som delvist vil være baseret på materialepriser. Da en entreprise ofte strækker sig over en længere periode, vil mange entreprenører for tiden opleve, at der efter aftaleindgåelsen er sket store prisstigninger på de byggematerialer, der skal anvendes i byggeriet uden, at der er taget højde herfor i den aftalte entreprisesum. Derfor opstår spørgsmålet om, hvorvidt entreprenøren har mulighed for at regulere entreprisesummen som en følge af, at der efter aftaleindgåelsen er opstået store prisstigninger på byggematerialer. Det kigger advokatfuldmægtig Julia Trier Ringsmose og advokat Henrik Søndergaard nærmere på i det følgende.

AB 18, ABT 18 eller AB Forenklet er aftalt 

Er AB 18, ABT 18 eller AB Forenklet aftalt, har entreprenøren under visse forudsætninger mulighed for at regulere entreprisesummen efter aftaleindgåelsen, hvis der indtræder ekstraordinære prisstigninger på materialer, der indgår i entreprisen. 

Spørgsmålet er reguleret af AB 18 § 35, stk. 2-7, ABT § 33, stk. 2-7 og AB Forenklet § 27, stk. 2. Fælles for alle tre aftalevilkår er, at følgende 7 betingelser skal være opfyldt for at entreprenøren har adgang til at regulere entreprisesummen: 

  1. Prisstigningen skal være ekstraordinær, hvilket indebærer, at prisen skal være steget minimum 10% fra i forhold til prisen for det pågældende byggemateriale på tidspunktet for entreprenørens tilbudsafgivelse. Det er ligeledes et krav, at prisen er steget minimum 0,5 procent pr. hele måned, der er passeret siden tilbudsafgivelse. Prisstigning der er sket efter indkøb af et byggemateriale tæller ikke med.
  2. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsafgivelsen, men før eventuelt aftalt indeksregulering er trådt i kraft. 
  3. Der skal være tale om et materiale som i sin færdige form eller på sædvanlig vis indgår i entreprisen. Råmaterialer som anvendes i sin færdige form er således omfattet.
  4. Prisstigningen skal kunne dokumenteres som generelt forekommende.
  5. Prisstigningen skal fremgå af officielt prismateriale eller skal kunne dokumenteres på anden måde. 
  6. Summen af reguleringsbeløbet (det vil sige det beløb der overstiger de i betingelse nr. 1 nævnte 10 % prisstigning på det pågældende materiale samt 0,5 % pr. måned) skal udgøre minimum 0,5 % af entreprisesummen
  7. Prisen må ikke samtidig godtgøres som et statsligt indgreb efter AB 18 § 35, stk. 1, ABT § 33, stk. 1 eller AB Forenklet § 27, stk. 2. 

AB 92, ABT 93 eller AB-Forbruger er aftalt

Hvis AB 92, ABT 93 eller AB-Forbruger er vedtaget mellem parterne, er der som udgangspunkt ikke mulighed for at regulere entreprisesummen, med mindre der specifikt er aftalt et vilkår, hvorefter entreprenøren kan kræve, at bygherren skal betale godtgørelse for eventuelle ekstraordinære materialeprisstigninger. 

Det ses til tider aftalt, at pris- og tidscirkulæret finder anvendelse i aftaleforholdet. I pris- og tidscirkulærets § 9 ses samme 7 betingelser, som oplistet ovenfor, hvorfor entreprenøren har samme muligheder for at prisregulere, hvis der indtræder ekstraordinære prisstigninger på materialer i tilfælde af, at pris- og tidscirkulæret er vedtaget mellem parterne. 

Ingen standardvilkår aftalt

Hvis parterne ikke har vedtaget nogen standardvilkår, vil entreprenørens mulighed for at prisregulere afhænge af de specifikke aftalevilkår. Såfremt hverken pris- og tidscirkulæret er vedtaget eller entreprisekontrakten ikke indeholder et vilkår, der giver entreprenøren adgang til at prisregulere, har entreprenøren ikke mulighed for at regulere entreprisesummen, hvis materialepriserne stiger efter aftaleindgåelsen. 

Fremtidig aftaleindgåelse

Som en følge af den aktuelle prisstigning på byggematerialer bør entreprenører fremadrettet sikre sig muligheden for at kunne regulere entreprisesummen i tilfælde af efterfølgende ekstraordinære prisstigninger. Dette kan imødegås ved at vedtage AB 18 (ABT 18 eller AB Forenklet), ved at vedtage anvendelse af pris- og tidscirkulæret eller ved at vedtage et klart reguleringsforbehold i tilbuddet. Er der tale om en bygherre, der er omfattet af udbudsreglerne – herunder tilbudsloven - vil bygherren dog være forpligtiget til at forkaste et specifikt reguleringsforbehold i entreprenørens tilbud. 

Brug for mere information om byggematerialernes store prisstigningers påvirkning på entreprisesummen?

Står du og oplever udfordringer med store prisstigninger på byggematerialerne, er du meget velkommen til at kontakte vores entrepriseafdeling.

Advokat (H) Hans Christian Andersen - hca@vingaardshus.dk - 46 92 92 80

Advokatfuldmægtig Julia Trier Ringsmose - jtr@vingaardshus.dk - 46 92 92 66

Advokat (L) Henrik Søndergaard - hso@vingaardshus.dk - 46 92 92 21

Advokat Maria Toft Calundan - mtc@vingaardshus.dk - 46 92 92 87
Entrepriseteamet hos Advokatfirmaet Vingaardshus


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>