Find medarbejder
Find medarbejder

Omfanget af ordregivers undersøgelsespligt er stadig et tema

Sune_Damsig1.gif
Af advokat Sune Damsig Sørensen
01-02-2019

Omfanget af ordregivers undersøgelsespligt synes i et vist omfang at være et gennemgående tema i en række af de seneste kendelser fra Klagenævnet for Udbud. Vi gennemgår kendelserne nedenfor.  

Selvom kendelserne er konkret begrundede, tjener de til påmindelse om, at en ordregiver fortsat ikke er underlagt en generel pligt til at undersøge rigtigheden af oplysningerne i de afgivne tilbud, men at mistanke om – eller kendskab til – at et tilbud ikke opfylder de krav, der fremgår af udbudsmaterialet, kan udløse en undersøgelses- og/eller handlepligt. 

Seneste praksis fra Klagenævnet for Udbud

Vi har her samlet de seneste kendelser fra Klagenævnet for udbud.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. januar 2019

I Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. januar 2019 (G4S Security Services A/S mod Post Danmark A/S), som vedrørte udbud af en rammeaftale om teknisk sikring og vagtydelser, havde den vindende tilbudsgiver i sit tilbud bekræftet, at man opfyldte alle de stillede krav. Den vindende tilbudsgiver var imidlertid ikke i besiddelse af en lovpligtig autorisation til at udøve vagtvirksomhed, og tilbuddet var dermed reelt set ukonditionsmæssig. 

Da udbudsbetingelserne ikke indeholdt krav om, at tilbudsgiverne skulle indlevere dokumentation for, at de havde den lovpligtige autorisation, og da ordregiver først efter tildeling af kontrakten blev bekendt med den manglende autorisation, kunne ordregiver i tildelingssituationen forlade sig på tilbudsgiverens oplysning om, at kravene i udbudsmaterialet var opfyldt. 

Tildeling af kontrakten til den vindende tilbudsgiver udgjorde med andre ord ikke en overtrædelse af ligebehandlingsprincippet. 

Klagenævnet fastslog dog, at ordregiver, som efter tildeling af kontrakten blev bekendt med den manglende autorisation, havde overtrådt ligebehandlingsprincippet ved efterfølgende at fastholde tildelingsbeslutningen trods kendskabet til den manglende autorisation. 

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. januar 2019

I den senest offentliggjorte kendelse af 23. januar 2019 fra Klagenævnet for Udbud (MultiLine A/S mod KomUdbud) var ordregivers undersøgelsespligt ligeledes et tema. 

Kendelsen angår et udbud af en rammeaftale vedrørende indkøb af rengøringsmidler og rengøringsrekvisitter samt tekstilvaskemidler og maskinopvaskemidler til doseringsanlæg. Udbudsmaterialet indeholdt en række mindstekrav til produkterne, som ifølge den klagende virksomhed ikke var overholdt med den vindende tilbudsgivers produkter. Klagenævnet for Udbud udtalte i den forbindelse følgende:

”Ved bedømmelsen af, om et tilbud er ukonditionsmæssigt som følge af, at et mindstekrav ikke er overholdt, er det afgørende tilbuddets indhold sammenholdt med udbudsbetingelsernes mindstekrav, således som disse objektivt må forstås. En ordregiver har som udgangspunkt ikke pligt til at kontrollere rigtigheden af de oplysninger, som fremgår af et tilbud, og dette gælder også en tilbudsgivers bekræftelse af, at mindstekrav er overholdt. Hvis det ud fra tilbuddet er åbenbart, at nogle oplysninger fra en tilbudsgiver er forkerte, kan det være i strid med ligebehandlingsprincippet, hvis ordregiveren lægger.” (vores understregning).

Ordregiver (KomUdbud) havde, i overensstemmelse med de retningslinjer, der var fastsat i udbudsmaterialet, foretaget en gennemgang af de tilbudte produkter med bistand fra en kemiingeniør, og havde herved ikke fundet ukonditionsmæssige forhold ved den vindende tilbudsgivers tilbud. 

Klagenævnet for Udbud udtalte i den forbindelse følgende:

”Der er ikke grundlag for at antage, at tilbuddet fra Stadsing A/S [den vindende tilbudsgiver, red.] indeholdt oplysninger, der var åbenbart forkerte, hvorfor KomUdbud ikke forud for beslutningen om tildeling havde anledning til at foretage yderlige undersøgelser af konditionsmæssigheden af Stadsing A/S’ tilbud.”

Efter meddelelse af tildelingsbeslutningen og modtagelse af den klagende virksomheds indsigelser, forelagde ordregiver indsigelserne for kemiingeniøren, som fastholdt sin tidligere konklusion. Ordregiver rettede desuden henvendelse til den vindende tilbudsgiver, som bekræftede, at de tilbudte produkter levede op til mindstekravene fastsat i udbudsmaterialet.

Divergerende produktoplysninger fra den vindende tilbudsgiver hjemmeside var i det konkrete tilfælde ikke egnet til at så berettiget tvivl om de tilbudte produkters overensstemmelse med mindstekravene i udbudsmaterialet, og ifølge Klagenævnet for Udbud var der ”… således ikke grundlag for at konstatere at KomUdbud... [havde] handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, jf. udbudslovens § 2, ved ikke at have foretaget yderligere undersøgelser af rigtigheden af oplysningerne i Stadsing A/S’ tilbud og ikke at have afvist tilbuddet fra Stadsing A/S som ukonditionsmæssigt.”.

Klagenævnet for Udbud lagde desuden – som i den førstnævnte afgørelse – vægt på, at ordregiver ikke havde stillet krav om, at tilbudsgiverne skulle fremlægge dokumentation for de enkelte produkters lovlighed. 

Advokatfirmaet Vingaardshus' kommentarer

Omfanget af ordregivers undersøgelsespligt vil formentlig også i fremtiden give anledning til tvivl - og til klagesager. 

Som nævnt indledningsvis, tjener den seneste praksis fra Klagenævnet for Udbud dog til påmindelse om, at en ordregiver fortsat ikke er underlagt en generel pligt til at undersøge rigtigheden af oplysningerne i de afgivne tilbud, men at mistanke om – eller kendskab til – at et tilbud ikke opfylder de krav, der fremgår af udbudsmaterialet, kan udløse en undersøgelses- og/eller handlepligt.

Brug for mere information?

Hos Advokatfirmaet Vingaardshus’ afdeling for udbuds- og entrepriseret sidder vi klar til at rådgive nærmere om såvel denne som andre udbudsretlige problemstillinger. Du er derfor meget velkommen til at kontakte advokat Sune Damsig Sørensen på tlf. 46 92 92 30 eller sds@vingaardshus.dk.


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her