Find medarbejder
Find medarbejder

Ny retsafgiftslov træder i kraft

Ny_retsafgiftslov.jpg
Ny retsafgiftslov træder i kraft d. 1. oktober 2021.
03-09-2021

Når man skal anlægge en sag ved retten, og denne eventuelt skal berammes til hovedforhandling, skal der betales en hhv. retsafgift og eventuelt en berammelsesafgift. I foråret 2021 blev der fremsat et forslag til, hvordan disse retsafgifter kunne forenkles (læs mere her). Sidenhed er lovforslaget blevet vedtaget, og det er med en række ændringer. Hovedtrækkene vedrørende civile sager gennemgår vi i det følgende.

Retsafgift ved sagsanlæg 

Hidtil er retsafgifter blevet beregnet som en procentsats af sagens værdi. Det ændres med den nye retsafgiftslov, således at der nu er faste retsafgifter. Det bidrager til større transparens for alle interessenter, herunder i forhold til at kunne beregne sagens omkostninger, mv. 

Loven opstiller det udgangspunkt, at ved sagens anlæg skal betales en retsafgift på kr. 1.500,00. 

For sager uden økonomisk værdi, eller maksimalt en værdi på kr. 100.000,00, betales dog en retsafgift på kr. 750,00. Dette sidste er tilsvarende tilfældet ved sager der angår servitutter, partielle brugerrettigheder, erhvervelse af ejendomsdom, mv.

Berammelsesafgift 

Foruden retsafgiften ved sagens anlæg, er det fastholdt i den nye retsafgiftslov, at der også skal betales en berammelsesafgift, dvs. en afgift for hovedforhandlingen. Hvis sagen behandles på skriftligt grundlag, skal der fortsat betales berammelsesafgift. 

Det er dog en forudsætning for berammelsesafgiften, at sagens værdi er mere end kr. 100.000,00, og ikke i øvrigt vedrører servitutter, partielle brugerrettigheder, erhvervelse af ejendomsdom, mv. Med andre ord, i de tilfælde hvor der alene betales kr. 750,00 i retsafgift ved sagens anlæg, jf. ovenfor, skal der ikke betales berammelsesafgift.

Berammelsesafgiften er fastsat på baggrund af sagens værdi, nærmere bestemt som følger:

Sagens værdi (kr.) Berammelsesafgift (kr.)
100.001-250.000 3.000
250.001-500.000  8.000
500.001-1.000.000 14.000
1.000.001-2.000.000 35.000
2.000.001-3.000.000  60.000
3.000.001-4.000.000 85.000
4.000.001-5.000.000  110.000
5.000.001-6.000.000  135.000
Over 6.000.000 160.000

Retsafgift ved sagens anlæg samt berammelsesafgift, betales af den der har anlagt sagen. 

Appel

Når en dom, kendelse eller beslutning enten ankes eller kæres i en civil sag, skal der betales en ny retsafgift til den nye instans. 

Ved anke betales der en ny retsafgift til Landsretten på kr. 2.000,00, mens det til Højesteret er kr. 4.000,00. Har sagen en værdi på mere end kr. 100.000,00 betales desuden en berammelsesafgift i henhold til de niveauer, som er anført ovenfor. For Højesteret forhøjes denne dog med 50 %. 

Undtaget herfra, er dog de tilfælde hvor sagens værdi er højst kr. 100.000,00, eller desuden er omfattet af de tilfælde ovenfor, hvor alene kr. 750,00 skal betales i retsafgift ved sagens anlæg. I disse tilfælde skal alene betales kr. 1.000,00 til landsretten. 

I de tilfælde, hvor en kendelse eller beslutning kæres, skal der til Landsretten betales kr. 750,00 i retsafgift, og kr. 1.500,00 i retsafgift til Højesteret. 

I appelsager er det appellanter, der skal afholde retsafgiften og berammelsesafgiften. 

Lovens ikrafttræden

Den nye retsafgiftsloven træder i kraft den 1. oktober 2021. Det betyder, at såfremt sagen er anlagt inden da, betales rets- og berammelsesafgift i henhold til den gældende retsafgiftslov. Tilsvarende er gældende ved appel, hvor det afgørende er, hvornår sagen er appelleret. 

Du er altid velkommen til at kontakte Vingaardshus’ afdeling for rets- og voldgiftssager for at få en vurdering af din sag.  


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>