Find medarbejder
Find medarbejder

Ny pulje støtter byggebranchen i forbindelse med nedlukning i Nordjylland

Byggeri_i_Nordjylland.jpg
Ny pulje støtter byggebranchen i forbindelse med nedlukning i Nordjylland
  • Byggeri_i_Nordjylland.jpg
  • Henrik_Soendergaard2-(1).jpg
07-12-2020

Erhvervsstyrelsen opretter en bodspulje som håndsrækning til bygge- og anlægsbranchen. Advokat Henrik Søndergaard vurderer dog, at der er der tale om en håndsrækning til de få.

Vi har tidligere skrevet om de udfordringer – praktiske såvel som juridiske - som nordjyske entreprenører og håndværkere stod overfor, da 7 kommuner i Nordjylland med henvisning til COVID-19, blev ramt af omfattende nedlukninger den 5. november 2020.

Nedlukning af byggepladser i området og benyttelse af arbejdskraft fra andre områder end de restriktionsramte kommuner på byggepladser, såvel som udveksling af mandskab mellem de 7 kommuner var alene formuleret som anbefalinger, hvorfor det igen var overladt til de private entreprenører og håndværkere at træffe beslutning om det videre forløb.

I de følgende dage blev der heldigvis indgået mange pragmatiske aftaler mellem bygherrer og entreprenører om at suspendere eller neddrosle aktiviteter på byggepladserne. Vi har hos Advokatfirmaet Vingaardshus selv været involveret i flere af disse forløb, som repræsentant for forskellige bygherrer og entreprenører. Ofte har aftalerne, med respekt for den force-majeure-lignende situation, haft som fællesnævner, at entreprenørerne har fået behørig tidsfristforlængelse, men ingen erstatning eller godtgørelse for den forlængede byggeperiode.

Kun i få enkeltstående tilfælde – os bekendt – har bygherrer insisteret på, at aktiviteterne på byggepladser i de 7 kommuner blev fortsat uden hensyntagen til regeringens anbefalinger og med trussel om forsinkelseserstatning og dagbod, såfremt entreprenørerne valgte at følge anbefalingerne. Uden, at det for nuværende med sikkerhed kan siges, om den enkelte håndværker med henvisning til de entrepriseretlige regler og principper om force-majeure vil have et krav på tidsfristforlængelse, hvis spørgsmålet foreligges Voldgiftsnævnet, vil entreprenører og håndværkere uden en aftale med bygherre nu stå tilbage med potentielt betydelige omkostninger til dagbodsbetalinger eller, i det omfang det overhovedet er muligt – forcering (eller begge dele).  

Den nye pulje giver entreprenører og håndværkere mulighed for at søge om delvis kompensation for virksomhedens udgifter til betaling af bod/dagbod eller tilsvarende, som er direkte forårsaget af restriktionerne om begrænset mobilitet over kommunegrænserne.

Kun i de – må man formode – meget få (om nogen overhovedet) tilfælde, hvor den dagbodsbelagte færdiggørelsesfrist på entreprisen var aftalt til at ligge i perioden med restriktioner (6. -26. november 2020), vil der kunne opnås kompensation. Det er ydermere et krav, at entreprenøren kan dokumentere, at det aftalte dagbodsvilkår i kontrakten er aktiveret af bygherre inden for nedlukningsperioden. Dette skal typisk kunne dokumenteres i form af mailkorrespondance mellem bygherre og entreprenør eller faktura med klar dato for bod/dagbod og årsag, der er knyttet til nedlukningsperioden.

Har overholdelse af anbefalingerne medført, at en entreprenør blev forsinket og misligholder en sanktionsbelagt færdiggørelsesfrist efter den 26. november, vil der tilsyneladende ikke kunne søges kompensation, selv om forsinkelserne uomtvisteligt kan henføres til restriktionerne.

Heller ikke de entreprenører, som efter restriktionernes ophævelse har afholdt omkostninger til forcering (for egen regning) for på den måde at kunne overholde en aftalt færdiggørelsestermin, eller begrænse en mulig dagbodsbelagt færdiggørelsesfrist, vil kunne få kompensation.

For mange nordjyske håndværkere og entreprenører, har det været eller vil fremadrettet blive forbundet med store omkostninger at have fulgt anbefalingerne om begrænset mobilitet ud og ind i de restriktionsramte kommuner. Derfor var tilkendegivelsen om en nordjysk kompensationsordning kærkommen.

Med de nu opstillede betingelser for at søge puljemidlerne, vil det dog være vores vurdering, at kredsen af ansøgere med reel mulighed for at opfylde ansøgningskriterierne vil være yderst begrænsede. 

Der skal ansøges senest d. 15. december 2020.

Brug for rådgivning?

Er din virksomhed part i et byggeri, som er forsinket grundet restriktionerne i Nordjylland, og/eller vil du have afklaring på, om din virksomhed kan komme i betragtning til puljemidlerne, er du velkommen til at kontakte advokat Henrik Søndergaard, Advokatfirmaet Vingaardshus (HSO@vingaardshus.dk

Advokat Henrik Søndergaard
Advokat (L) Henrik Søndergaard er leder af entrepriseafdelingen hos Advokatfirmaet Vingaardshus.
 


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>