Find medarbejder
Find medarbejder

Lempelse af praksis vedrørende fritagelse for tinglysningsafgift

31-05-2017

SKAT har udarbejdet et udkast til et styresignal omhandlende genoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift af visse pengeinstitutpantebreve i fast ejendom, som efter tinglysningen omdannes til ejerpantebreve. Udkastet er fremsat på baggrund af en afgørelse fra Landsskatteretten (SKM 2016.485.LSR)

Det fremgår af tinglysningsafgiftsloven, at der ved tinglysning af pant skal betales en afgift på kr. 1.660, samt 1,5% af det pantesikrede beløb. Dog er pantebreve til sikkerhed for realkredit- og realkreditlignende lån under visse betingelser helt eller delvist fritaget for tinglysningsafgift, hvis der hidtil har været lignende eksisterende pant tinglyst i ejendommen, eksempelvis et realkreditpantebrev. Ydermere fremgår det, at tinglysning af ejerpantebreve ikke er omfattet af afgiftsfritagelsen.

I Landsskatterettens afgørelse blev det konkluderet, at der ikke skulle betales tinglysningsafgift ved tinglysning af et pantebrev, der efterfølgende ændredes til et ejerpantebrev. I sagen havde en bank tinglyst et pengeinstitutpantebrev på en kundes faste ejendom. Der forelå allerede et tinglyst realkreditpantebrev tinglyst for samme beløb som det nye pengeinstitutpantebrev. Få dage senere ændredes pengeinstitutpantebrevet til et ejerpantebrev gennem en vilkårsændring.

Banken ønskede, at den betalte tinglysningsafgift på realkreditpantebrevet skulle overføres til det nye pengeinstitutpantebrev. SKAT anerkendte ikke overførslen, da låneforholdet i det tinglyste pengeinstitutbrev ikke var effektueret (lånet udbetalt), men i stedet omdannet til et pantebrev og få dage senere ændret til et ejerpantebrev, som ikke er omfattet af afgiftsfritagelse. Landsskatteretten kom dog frem til, at betingelserne for afgiftsfritagelse var opfyldt, på trods af pantebrevets manglende effektuering og efterfølgende ændring til ejerpantebrev. Dette åbner derfor for muligheden for at opnå afgiftsfritagelse ved at gå fra et realkreditpantebrev til et pengeinstitutpantebrev og straks derefter til et ejerpantebrev.

Idet Landsskatterettens afgørelse medfører en ændring af praksis, vil det være muligt at få adgang til genoptagelse inden for lovgivningens tidsfrister herfor.

Brug for mere information om tinglysning?

Har du spørgsmål vedrørende den nye praksisændring, og/eller ønsker du genoptagelse på baggrund heraf, kan du kontakte Advokatfirmaet Vingaardshus på telefon +45 46 92 92 00 eller e-mail post@vingaardshus.dk

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Advokatfirmaet Vingaardshus indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Advokatfirmaet Vingaardshus har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her