Find medarbejder
Find medarbejder

Ny praksis vedrørende kraftvarmeværkers adgang til at foretage ændring af opgørelsesmetode

JST.jpg
af advokat Jesper Studsgaard
04-05-2017

SKAT har den 5. april 2017 udsendt styresignal SKM2017.255.SKAT på baggrund af en afgørelse fra Landsskatteretten. I afgørelsen fik et kraftvarmeselskab medhold i, at det var berettiget til at ændre opgørelsesmetode for fordeling af brændsler mellem el- og varmefremstilling vedrørende et tidligere kalenderår. Afgørelsen betyder dermed, at Landsskatteretten ændrer SKATs hidtidige praksis og åbner således op for ekstraordinær genoptagelse, jf. nærmere nedenfor.

Ændring af praksis

I 2014 udsendte SKAT et styresignal, hvori det blev præciseret, at den valgte metode for fordeling af brændsler mellem el- og varmefremstilling på et kraftvarmeværk ikke kunne ændres bagudrettet. Dette uanset om kraftvarmeværket med fordel kunne have valgt en anden opgørelsesmetode end den, som kraftvarmeværket havde valgt ved kalenderårets begyndelse. Et kraftvarmeværk skulle ifølge SKAT ved begyndelsen af et kalenderår enten vælge E- eller V-formlen, hvor der således ikke senere kunne foretages ændring af metodevalg efter anmodning om genoptagelse af afgiftstilsvaret.

I Landsskatterettens afgørelse havde et kraftvarmeselskab i 2013 anmodet om en ændring af afgiftstilsvaret for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011. Selskabet ønskede, at fordelingen af brændselsforbruget skulle foretages efter V-formlen, fremfor den i perioden valgte E-formel, idet en ændret opgørelsesmetode ville give et lavere afgiftstilsvar. Dette havde selskabet konstateret ud fra de varmemængder, der faktisk var produceret i perioden, hvilket afveg fra de forudsigelser selskabet havde lagt til grund ved begyndelsen af kalenderårene. SKAT afviste selskabets anmodning på baggrund af hidtidig praksis.

Landsskatteretten anførte dog, at opgørelsen efter V-formlen tager udgangspunkt i oplysninger om varmeproduktionen, hvilket ikke indgår i opgørelsen af E-formlen. Dermed indeholdt anmodningen oplysninger af faktisk karakter, som kunne begrunde en ændring af afgiftstilsvaret.

Tidligere var det SKATs vurdering, at ændring af opgørelsesmetoden ikke var omfattet af skatteforvaltningslovens regler om genoptagelse. Denne praksis har Landsskatteretten nu modificeret, således at ændring af opgørelsesmetode kan ske ved genoptagelse, såfremt der fremlægges ændrede oplysninger af faktisk karakter. Praksisændringen gælder både ved ændring fra V-formel til E-formel og fra E-formel til V-formel.

Advokatfirmaet Vingaardshus’ anbefaling

Genoptagelse kan foretages ekstraordinært fra og med perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010, hvis betingelserne er opfyldt. Anmodning om genoptagelse skal fremsættes for SKAT senest 5. oktober 2017.

Hvis en undersøgelse af jeres afgiftstilsvar for de afgiftsperioder, der er omfattet af styresignalet, viser, at et omvalg kan være gunstigt, anbefaler vi, at I tager kontakt til advokat Jesper Studsgaard, som kan hjælpe jer med processen - herunder sikre at kravene til ekstraordinær genoptagelse er opfyldte.


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her