Find medarbejder
Find medarbejder

Kan arbejdsgiver pålægge ansatte at fremvise coronapas?

Covid_19.jpg
Kan arbejdsgiver pålægge ansatte at fremvise coronapas?
19-11-2021

Opdateret d. 25. november 2021
Folketinget har d. 25. november 2021 vedtaget et nyt lovforslag, der giver arbejdsgiver adgang til at pålægge medarbejdere at fremvise coronapas. Den nye lov får virkning fra og med d. 26. november 2021.

Hvad betyder det for både arbejdsgiver og lønmodtager? Og hvad kan arbejdsgiver gøre, hvis medarbejderen ikke efterkommer pålægget om fremvisning af coronapas?

Med Folketingets vedtagelse af lovforslaget, vil arbejdsgiver kunne pålægge medarbejderne at forevise coronapas, så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom i medfør af epidemiloven. Find loven i sin helhed her>>>

Hvordan informerer arbejdsgiver om pålægget om coronapasset?

Arbejdsgiveren skal skriftligt i overensstemmelse med gældende regler herfor informere de berørte ansatte om, at de pågældende vil blive pålagt forevisning af coronapas og oplyse om begrundelsen herfor.

Informationen skal i overensstemmelse med relevant lovgivning og eventuelle overenskomster og aftaler desuden tilgå de ansatte via tillidsrepræsentanter, repræsentanter i samarbejdsudvalg m.v. eller via en arbejdsmiljørepræsentant. 

Hvis medarbejderen skal testes for at kunne fremvise gyldigt coronapas

Er det nødvendigt for en ansat at få foretaget en PCR test for at opfylde kravet om forevisning af gyldigt coronapas, skal testen så vidt muligt gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid. Er det ikke muligt at gennemføre en pålagt test i den ansattes sædvanlige arbejdstid, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal den ansatte have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test.

En test pålagt af arbejdsgiver skal gennemføres på betryggende måde i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, som er fastsat af myndighederne. Dette gælder, uanset om testen gennemføres på arbejdspladsen eller uden for arbejdspladsen. 

Udføres en pålagt test på arbejdspladsen af ansatte eller af arbejdsgiver, kan en ansat, som ikke ønsker at blive testet af kolleger eller arbejdsgiver, under forudsætning af, at formålet med testen ikke forspildes helt eller delvist derved, blive testet uden for arbejdspladsen.

Pålægge medarbejderen at blive testet uanset om vaccineret eller ej?

Med loven genindføres reglerne om, at arbejdsgivere kan pålægge en ansat hurtigst muligt at blive testet for covid-19, og at oplyse arbejdsgiver om resultatet af testen.

Kravene er de samme som ved de tidligere regler herom. En arbejdsgiver kan således alene pålægge en ansat at blive testet for covid-19, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med covid-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsmæssige hensyn, der foreligger i relation til den pågældende virksomhed.

En arbejdsgiver skal skriftligt i overensstemmelse med gældende regler herfor informere den berørte ansatte om, at der vil blive pålagt test for covid-19 og arbejdsgivers begrundelse herfor. 

Informationen skal i overensstemmelse med relevant lovgivning og eventuelle overenskomster og aftaler desuden tilgå de ansatte via tillidsrepræsentanter, repræsentanter i samarbejdsudvalg m.v. eller via en arbejdsmiljørepræsentant. 

Det fremgår af bemærkningerne til loven, at formålet med at genindføre denne bestemmelse er, at der har kunnet konstateres en øget spredning af smitte med covid-19 i Danmark på trods af, at en stor del af den voksne befolkning er vaccineret mod covid-19. Ansatte kan således på trods af vaccination blive smittet med covid-19 og bære smitten videre til andre. I nogle situationer kan der derfor være behov for, at arbejdsgiver kan pålægge også vaccinerede ansatte og ansatte, der tidligere har været smittede, at blive testet. Under disse omstændigheder vil det således ikke være muligt for ansatte at frigøre sig fra et pålæg om test ved at dokumentere over for arbejdsgiver, at de er vaccineret eller, at den pågældende tidligere har været smittet.

Medarbejderen efterkommer ikke pålægget om fremvisning af coronapas eller at lade sig teste

En ansat, der ikke efterkommer et pålæg om forevisning af coronapas eller ikke vil lade sig teste, vil kunne mødes med ansættelsesretlige sanktioner. Det kræver dog, at arbejdsgiveren i forbindelse med pålægget skriftligt informerer den ansatte om, at sådanne sanktioner kan tages i anvendelse, hvis pålægget ikke efterkommes.
 
I forhold til hvilken ansættelsesretlig sanktion, der kan anvendes, fremgår det af bemærkningerne til loven, at det med loven ikke er hensigten at ændre på, hvordan en arbejdsgiver efter almindelige ansættelses- og arbejdsretlige regler, grundsætninger og principper kan reagere over for ansatte, som ikke følger arbejdsgivers anvisninger. 

I bemærkningerne til loven er der nævnt, at sanktioner eksempelvis kunne være en påtale, en skriftlig advarsel, hjemsendelse i en periode uden løn eller afskedigelse i overensstemmelse med de gældende rammer for ansættelsesforholdet. Det må dog forventes, at en arbejdsgiver også i konkret tilfælde vil kunne bortvise, såfremt medarbejderen ikke efterkommer pålægget. 

Arbejdsgiver skal selvfølgelig huske på, at der på det overenskomstdækkede område, ofte vil være bestemmelser om, at en tillidsrepræsentant skal inddrages i forbindelse med anvendelse af ansættelsesretlige sanktioner, og på det offentlige område vil også forvaltningsretlige regler og praksis skulle iagttages i forbindelse med brug af en ansættelsesretlig sanktion.

Spørgsmål til at pålægge medarbejdere at fremvise coronapas?

Har du spørgsmål til kravet om at pålægge medarbejderne at fremvise coronapas eller pålæggelse af test, kan du kontakte advokat Ann Bruun Birkabb@vingaardshus.dk eller 46 92 92 84 eller 22 20 94 46.

Advokat Ann Bruun Birk er også fast specialist i Det nordjyske HR og jura sparringsnetværk - læs mere her>>>

Advokat Ann Bruun Birk rådgiver om lønkompensationsordningen.
Advokat Ann Bruun Birk rådgiver om ansættelsesret og personalejura.

Denne artikel kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Advokatfirmaet Vingaardshus A/S eller den ovennævnte advokat påtager sig intet ansvar for tab som direkte eller indirekte følge af brug af artiklen.


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>