Find medarbejder
Find medarbejder

Højesteretsdom: hovedentreprenør hæfter for underentreprenørs erstatningsansvar

Entreprenoermaskine.jpg
Entreprenør hæfter for underentreprenørs erstatningsansvar
  • Entreprenoermaskine.jpg
  • Julia_Trier_Ringsmose.jpg
08-10-2019

Ny Højesteretsdom pålægger hovedentreprenør hæftelsesansvar for underentreprenørens beskadigelse af tredjemands ledning.

Højesteret har den 4. september 2019 afsagt en principiel dom om hæftelse for en selvstændigt virkende underentreprenørs erstatningsansvar uden for kontrakt.

Sagen kort

Hovedentreprenøren havde i sagen påtaget sig at etablere en ny trykledning, som til dels skulle udføres ved styret underboring. Da hovedentreprenøren ikke selv havde det fornødne kundskab til metoden, blev en underentreprenør antaget til at udføre arbejdet.

Under arbejdets udførelse blev en ledning tilhørende tredjemand beskadiget på baggrund af fejl fra underentreprenørens side. Ledningsejeren stævnede derfor underentreprenøren, som imidlertid var erklæret konkurs og ikke havde tegnet en ansvarsforsikring.

Spørgsmålet for Højesteret var herefter, hvorvidt hovedentreprenøren som ikke havde handlet ansvarspådragende over for ledningsejeren, kunne pålægges hæftelsesansvar for underentreprenørens skadevoldende handling.

Højesterets afgørelse

I sin afgørelse udtalte Højesteret, at der som udgangspunkt ikke påhviler hovedentreprenøren et hæftelsesansvar for underentreprenørens erstatningsansvar uden for kontrakt.

Højesteret fandt imidlertid, at udgangspunktet kunne fraviges, da underboringen udgjorde særligt risikobetonet arbejde, som hovedentreprenøren havde haft mulighed for at styre og begrænse risikoen ved. Ifølge Højesteret kunne dette blandt andet ske ved, at hovedentreprenøren sikrede sig, at underentreprenøren havde tegnet en ansvarsdækkende forsikring for jordboringsarbejderne. Højesteret lagde ligeledes vægt på, at hovedentreprenøren ikke havde sikret sig, at underentreprenøren havde indhentet de fornødne oplysninger om ledningernes nøjagtige placering, og at der ikke var indgået skriftlig aftale om, hvem af parterne der havde ansvaret for at indhente disse oplysninger. 

Da hovedentreprenøren efter højesterets opfattelse var den nærmeste til at bære risikoen for underentreprenørens uforsvarlige underboring, blev hovedentreprenøren pålagt et hæftelsesansvar for skaderne på tredjemands ledning.

Dommens betydning

Dommen er et godt eksempel på, at kendskabet til de uskrevne regler om hæftelsesansvar uden for kontrakt er væsentligt, da det kan få store konsekvenser, hvis man som entreprenør overlader risikobetonet arbejde til en underentreprenør uden at foretage de nødvendige risikoforanstaltninger. Samtidig fastslår dommen, at hæftelsesansvaret for hovedentreprenøren ikke alene kommer i spil ved skade på bygherren, men ligeledes kan gøres gældende ved skade på tredjemand.

Har du spørgsmål til dommen og dens betydning for dig, er du velkommen til at kontakte vores entrepriseteam:

Advokat (H) Hans Christian Andersen - hca@vingaardshus.dk - 46 92 92 80

Advokatfuldmægtig Julia Trier Ringsmose - jtr@vingaardshus.dk - 46 92 92 66

Advokat (L) Henrik Søndergaard - hso@vingaardshus.dk - 46 92 92 21

Advokat Maria Toft Calundan - mtc@vingaardshus.dk - 46 92 92 87
Entrepriseteamet hos Advokatfirmaet Vingaardshus


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>