Find medarbejder
Find medarbejder

Gunstige regler for medarbejderaktier

ABB.jpg
af advokat Ann Bruun Birk
27-06-2016

Den 1. juli 2016 træder de nye regler om medarbejderaktieordninger i kraft. Dette medfører, at du som arbejdsgiver har mulighed for skattefrit at tildele dine medarbejdere aktier eller købe- eller tegningsrettigheder. Vi gennemgår mulighederne for tildeling af medarbejderaktier nedenfor.

Medarbejderaktier 

Der sker ingen beskatning af medarbejderen på tildelingstidspunktet, men til gengæld kan du som arbejdsgiver ikke skattemæssigt fradrage værdien af de tildelte aktier.

Det er først ved salg af aktierne, at medarbejderen bliver beskattet, og dette sker som aktieindkomst, det vil sige med maksimalt 42 %, frem for en beskatning som lønindkomst på op til 56 %.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, før vederlaget i form af tildelingen af aktier bliver omfattet af de gunstige skatteregler. Disse er blandt andet:

  • Medarbejderen og arbejdsgiveren indgår en aftale om vederlaget. Der er særlige formelle krav til denne aftale.
  • Værdien af vederlaget må ikke overstige 10 % af medarbejderens årsløn.
  • Vederlaget ydes af arbejdsgiverselskabet eller et koncernforbundet selskab.
  • Vederlaget skal udgøre aktier i arbejdsgiverselskabet eller et koncernforbundet selskab.
  • Aktierne må ikke udgøre en særlig aktieklasse.
  • De modtagne købe- og tegningsretter må ikke overdrages.
  • Modtagne køberetter skal indeholde en ret for enten den ansatte eller selskabet til at erhverve eller levere aktier.

Derudover skal medarbejderen være opmærksom på, at beskatningen af aktierne kan ændres, såfremt medarbejderen flytter fra Danmark.

Selve aftalen om, at de gunstige skatteregler skal finde anvendelse og skal indgås senest samtidig med selve tildelingen af vederlaget.

Skatteministeriet har i et svar i forbindelse med lovforarbejdet meddelt, at aftalen mellem medarbejderen og arbejdsgiveren, om at de gunstige skatteregler skal finde anvendelse, ikke kan indgås efter tidspunktet for tildeling af aktierne eller købs- eller tegningsretterne, såfremt tildelingen skal være skattefri.

Vingaardshus bemærker

Denne lovændring giver arbejdsgivere mulighed for delvist at aflønne sine medarbejdere, således vederlaget hos medarbejderen alene beskattes som aktieindkomst og ikke som almindelig lønindkomst.

Det er vigtigt, at samtlige betingelser er opfyldt, såfremt de gunstige skatteregler skal finde anvendelse, herunder særligt at de formelle krav til aftalens indhold og tidspunktet for aftalens indgåelse er opfyldte.

Både medarbejder og selskabet skal være opmærksomme på problemstillingen vedrørende medarbejderens senere salg af aktierne. I ikke børsnoterede selskaber kan det eventuelt blive svært at sælge aktierne, herunder vil medarbejderens salg af aktierne oftest blive begrænset i en ejeraftale.

Selskabet skal ligeledes huske på, at selskabet ikke opnår skattemæssigt fradrag for udgiften ved tildelingen af aktier, hvilket selskabet ville have haft, såfremt værdien blev tildelt som almindelig løn eller eksempelvis bonus.

Brog for mere information om medarbejderaktier?

Har du spørgsmål til medarbejderaktier, er du velkommen til at kontakte advokat Ann Bruun Birk.


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>