Find medarbejder
Find medarbejder

Generationsskifte af virksomheder: Skatteministeriet vil nedsætte bo- og gaveafgiften

19-04-2017

Skatteministeriet har den 29. marts 2017 fremsat forslag til nedsættelse af bo- og arveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder. Lovforslaget indebærer såfremt vedtaget, at bo- og gaveafgiften nedsættes fra de nuværende 15 % til 5 % fra 2020. Det er ligeledes regeringens ambition frem mod 2025, at der slet ikke skal betales bo- og gaveafgift ved overdragelse af virksomheder til næste generation.

Forslaget lægger op til, at der skal ske en gradvis nedsættelse af bo- og gaveafgiften. Afgiften vil derved udgøre 13 % i 2016 og 2017, 7 % i 2018, 6 % i 2019 og 5 % i 2020 og frem ved generationsskifte. Det er værd at bemærke, at afgiftsnedsættelsen vil have tilbagevirkende kraft. Afgiftsnedsættelsen vil omfatte både selskaber og personligt ejede virksomheder.

Der stilles som betingelse for afgiftsnedsættelsen, at overdragelsen baseres på successionsreglerne i skattelovgivningen, krav til ejerskabsperioden, samt til aktiv deltagelse i virksomheden. Det er en forudsætning for afgiftsnedsættelse med tilbagevirkende kraft, at førnævnte betingelser var opfyldt på tidspunktet for overdragelsen.

Skattemæssig succession

Ved skattemæssig succession forstås, at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling. Dermed udskydes beskatningen, og der sker således ikke beskatning ved selve overdragelsen. Det er ikke et krav, at succession vælges, men blot at betingelserne herfor er opfyldt.

Overdragelse af selskaber med skattemæssig succession er betinget af, at overdragelsen udgør mindst 1 % af aktie- eller anpartskapitalen,

  • aktierne eller anparterne ikke er udstedt af et investeringsselskab,
  • der ikke konstateres et tab ved overdragelsen, og
  • selskabet ikke er en ”pengetank”.

Der er tale om en pengetank, hvis mindst 50 % af indtægterne eller 50 % af handelsværdien af aktiverne vedrører udlejning af fast ejendom og/eller besiddelse af kontanter, værdipapirer o.lign., dog med enkelte undtagelser. Lovforslaget lægger op til, at selskaber, der driver næring med køb og salg af værdipapirer eller finansieringsvirksomhed, undtages fra pengetanksreglen, såfremt selskabet er underlagt offentligt tilsyn. Der lægges ydermere op til, at også ubebyggede grunde, ejendomsprojekter o.lign. skal medregnes ved opgørelsen af pengetanksaktiver. Dette er at anse for en stramning af den nuværende lovgivning. Justeringen af pengetanksreglen foreslås at få virkning fra 1. juli 2017.

Overdragelse af personligt ejede virksomheder med skattemæssig succession er betinget af, at

  • der er tale om en reel erhvervsvirksomhed og ikke enkeltstående aktiver, medmindre disse anses for at udgøre en erhvervsvirksomhed,
  • der ikke er tale om udlejning af fast ejendom, medmindre denne benyttes til landbrug, gartneri eller lignende, og
  • der ikke konstateres tab ved overdragelsen.

Supplerende betingelser

Lovforslaget indeholder også supplerende værnsregler ved afgiftsnedsættelse. Afgiftsnedsættelsen vil således blive betinget af, at overdrageren har ejet virksomheden i mindst 1 år forud for overdragelsen samt, at erhververen opretholder ejerskabet i mindst 3 år efter overdragelsen.

Vedrører overdragelsen et selskab, er afgiftsnedsættelsen også betinget af, at ejeren eller dennes nærtstående har deltaget i virksomhedens ledelse, eksempelvis som bestyrelsesmedlem eller direktør. Er der tale om en personligt ejet virksomhed skal ejeren eller dennes nærtstående have deltaget i virksomhedens drift i ikke uvæsentligt omfang, hvilket opfyldes ved en personlig arbejdsindsats på 50 timer om måneden.

De supplerende betingelser skal sikre, at der ikke opnås afgiftsnedsættelse ved kortvarig omlægning af passiv formue til en erhvervsvirksomhed.

Ny frist for SKATs behandling af gaveanmeldelser

Når der sker gaveanmeldelse til SKAT, kan SKAT ændre værdiansættelsen inden 6 måneder efter gaveanmeldelsens modtagelse, såfremt SKAT finder, at værdiansættelsen ikke svarer til handelsværdien. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor SKAT er i besiddelse af de nødvendige dokumenter til værdiansættelsen, hvorved SKAT gives en faktisk behandlingstid, der er længere end 6 måneder.

Med lovforslaget er det foreslået, at SKATs behandling af gaveanmeldelser ikke kan forlænges, men alene suspenderes. Dette er dog betinget af, at SKAT anmoder om yderligere oplysninger til brug for værdiansættelsen. Dette gør, at den faktiske sagsbehandlingstid maksimalt kan udgøre 6 måneder. Derved får gavegiver og –modtager hurtigere afklaring.

Værdiansættelsen ved generationsskifte

Regeringen vil i sammenhæng med lovforslaget også sikre fremtidig gennemsigtighed og forudberegnelighed ved værdiansættelsen i forbindelse med generationsskiftet. Det skal derved påhvile SKAT at godtgøre, at værdiansættelsen efter aktie- og goodwillcirkulærerne ikke giver et retvisende udtryk for handelsværdien, såfremt de finder, at dette er tilfældet. Ændringen vil fremover fremgå tydeligt af den juridiske vejledning.

Advokatfirmaet Vingaardshus’ anbefaling

Et vellykket generationsskifte kræver tid og planlægning. Derfor er det en god idé, at du kontakter os allerede nu, selvom ovennævnte regler endnu ikke er trådt i kraft. Advokatfirmaet Vingaardshus kan kontaktes på telefon +45 46 92 92 00 eller e-mail post@vingaardshus.dk.


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her