Find medarbejder
Find medarbejder

Fratrædelsesgodtgørelse - forenkling af reglerne

ABB.jpg
Af advokat Ann Bruun Birk, der er specialiseret i ansættelsesret og personalejura.
04-02-2015

Pr. 1. februar 2015 trådte ændringen af funktionærlovens § 2a om fratrædelsesgodtgørelse i kraft.

Formålet med lovændringen er at opnå en forenkling af reglerne om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer, således lovbestemmelsen kommer i overensstemmelse med EU-retten. Her kommer en gennemgang af de ændrede regler om fratrædelsesgodtgørelse.

Fratrædelsesgodtgørelse ved 12, 15 eller 18 års ansættelse

Efter den hidtidige bestemmelse havde en funktionær, der blev opsagt, ret til en fratrædelsesgodtgørelse på henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn, hvis vedkommende havde været uafbrudt beskæftiget hos arbejdsgiveren i 12, 15 eller 18 år. Hertil var knyttet den undtagelse, at ville funktionæren oppebære folkepension eller en arbejdsgiverbetalt pension og vedkommende var indtrådt i denne pensionsordning før det fyldte 50 år, ville fratrædelsesgodtgørelsen bortfalde.

De danske domstole fortolkede undtagelsen således, at funktionæren ikke havde krav på fratrædelsesgodtgørelse, hvis vedkommende havde mulighed for at overgå til folkepension eller arbejdsgiverbetalt alderspension på fratrædelsestidspunktet, uanset om vedkommende benyttede sig af denne mulighed.

EU-Domstolen fandt i den meget omtalte Ole Andersen-sag (C-499/08) tilbage i 2010, at denne domstolsskabte praksis, var i strid med det EU-retlige forbud mod aldersdiskrimination.

EU-afgørelsen har givet anledning til en række nationale retssager, herunder rækkeviden af EUafgørelsen, hvorfor det var hensigtsmæssigt med en forenkling af bestemmelsen.

Undtagelsesbestemmelse om fratrædelsesgodtgørelse fjernet

Bestemmelsen i funtionærlovens § 2a omhandler efter ændringen fortsat en ret til fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer, der opsiges eller uberettiget bortvises af arbejdsgiveren, og som ved fratræden har været ansat i samme virksomhed i 12 år eller derover.

Bestemmelsen er dog forenklet på den måde, at undtagelsesbestemmelserne om er fjernet. Det har således nu ingen betydning for retten til fratrædelsesgodtgørelse, om den pågældende funktionær går på pension, har mulighed for at gå på pension eller fortsat forfølger en erhvervsmæssig karriere efter fratræden.

Derudover er bestemmelsen ændret med hensyn til beløb og anciennitet. Efter den nye bestemmelse tilkommer der funktionæren en fratrædelsesgodtgørelse på henholdsvis 1 eller 3 måneders løn, hvis funktionæren har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 eller 17 år på fratrædelsestidspunktet.
Der er ikke indsat overgangsbestemmelser, hvorfor den nye bestemmelse skal anvendes på opsigelser, der afgives efter 1. februar 2015. Den tidligere bestemmelse skal anvendes på opsigelser, der fandt sted inden 1. februar 2015, uanset om fratræden først sker efter 1. februar 2015.

Den nye bestemmelse i funktionærlovens § 2a har følgende ordlyd:
Stk. 1: Såfremt en funktionær, der har været i uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 eller 17 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1 og 3 måneders løn.

Stk.2: Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning.

Brug for mere information om fratrædelsesgodtgørelse?

Hvis du har spørgsmål til denne artikel eller i øvrigt inden for ansættelsesretten, er du velkommen til at kontakte advokat Ann Bruun Birk, e-mail: abb@vingaardshus.dk