Find medarbejder
Find medarbejder

FAQ: Lønkompensationsordningen

FAQ-loenkompensationsordningen.jpg
FAQ om lønkompensationsordningen.
  • FAQ-loenkompensationsordningen.jpg
  • Ann_Bruun_Birk.jpg
24-03-2020

Opdateret 02.04.2020

Der er desværre flere og flere virksomheder, som står overfor at være nødsaget til at afskedige medarbejder i denne meget svære tid. Den 15. marts 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en aftale om lønkompensation på det private arbejdsmarked for at få virksomheder til at undlade at afskedige medarbejdere. Det har dog foranlediget en lang række spørgsmål fra arbejdsgivere, som advokat Ann Bruun Birk her giver svar på.

Advokat Ann Bruun Birk inviterer til gratis webinar, hvor hun blandt andet vil svare på spørgsmål om lønkompensationsordningen d. 3. april kl. 9 - 10 - læs mere her>>>

Lønkompensationsordningen

Aftalen om lønkompensationsordningen giver virksomheder, som står overfor at skulle afskedige medarbejdere grundet arbejdsmangel, mulighed for at sende medarbejder hjem med løn og opnå lønkompensation fra staten.

En forudsætning for lønkompensationen er, at virksomheden ikke samtidig afskediger medarbejdere grundet arbejdsmangel.

Aftalen gælder for lønmodtagere i det private arbejdsmarked, der som følge af COVID-19 står over for at skulle varsle afskedigelser for:

  • minimum 30% af medarbejderne 
  • eller mere end 50 medarbejdere.

Aftalen gælder fra den 9. marts til den 9. juni 2020.

Lønkompensation udgør 75% af medarbejderens løn, dog maksimalt kr. 30.000,00 pr. måned. For timelønnede udgør kompensationen 90%, dog maksimalt kr. 30.000,00 pr. måned.

En forudsætning for lønkompensation er, at medarbejderen skal anvende ferie eller afspadsering på op til fem dage i tilknytning til kompensationsperioden. I denne periode modtager virksomheden ikke kompensation.

Ordningen blev vedtaget af Folketinget den 24. marts 2020.

FAQ om lønkompensationsordningen

Nedenfor har advokat Ann Bruun Birk samlet de oftest stillede spørgsmål til ordningen.

Anvendelse af ordningen vil dog altid kræve konkret og specifikt juridisk rådgivning, hvorfor vi anbefaler, at man som virksomhed forinden anvendelse af ordningen kontakter en juridisk rådgiver.

Afskedigelser/opsigelser

Hvis en arbejdsgiver afskediger medarbejdere efter at have benyttet lønkompensationsordningen
Hvis en arbejdsgiver af økonomiske årsager afskediger under lønkompensationsordningen, udtræder hele virksomheden, automatisk af ordningen, hvorfor arbejdsgiveren ikke længere er berettiget til lønkompensation regnet fra tidspunktet for afgivelse af opsigelsen.

Kan arbejdsgiver anvende ordningen, hvis der forinden er afskediget medarbejdere?
Ja, arbejdsgivere kan godt anvende ordningen, selvom virksomheden forud for indtræden i ordningen har foretaget afskedigelser som følge af økonomiske årsager. 

Der kan dog ikke ydes lønkompensation til allerede afskedigede medarbejdere, selvom
disse fortsat måtte arbejde på virksomheden i deres opsigelsesperiode.

Kan medarbejderen opsige sit ansættelsesforhold under hjemsendelsen – og hvad er virkningen af dette?
Ja, medarbejderen kan selv opsige sin stilling i hjemsendelsesperioden med sædvanligt varsel og vil fortsat være omfattet af hjemsendelsen, medmindre arbejdsgiveren udnytter mulighed for at forlange, at medarbejderen genindtræder i arbejdspligten.

Lønnedgang og lønkompensation

Kan arbejdsgiver og medarbejder aftale lønnedgang forinden virksomheden indtræder i ordningen?
Ja, aftalens parter er enige om, at ordningen med lønkompensation kan kombineres med aftalt lønnedgang under forudsætning af, at lønnedgangen sker via aftale og ikke ved ensidigt varsel fra arbejdsgiveres side.

Aftalen om lønnedgang skal ligge før ansøgningstidspunktet.

Det er endvidere aftalt, at virksomheder med aftalt lønnedgang modtager lønkompensation i hele den lønkompenserende periode, og at der således ikke skal fratrækkes op til 5 dage i perioden. Medarbejderne skal dermed ikke afholde op til 5 feriedage m.v. eller anden frihed for egen regning i perioden.

Kravet om afholdelse af 5 feriedage, afspadsering eller lignende

Modtager arbejdsgiver lønkompensation for de feriedage, som medarbejderen er forpligtet til at holde i perioden?
Nej, arbejdsgiver modtager ikke lønkompensation for disse dage.

Skal medarbejderen også afholde 5 feriedage, hvis lønkompensationsperioden er mindre end de 3 måneder? 
Nej, der skal ske en forholdsmæssig reduktion, hvis lønkompensationsperioden er kortere end tre måneder. 

Antallet af arbejdsdage i løbet af hjemsendelsesperioden, som medarbejderen selv skal afholde udgiften for i form af ferie eller anden opsparet frihed, opgøres forholdsmæssigt i forhold til hjemsendelsesperiodens længde. 

Er medarbejderen hjemsendt i 3 måneder fra den 9. marts 2020 til den 8. juni 2020, udgør perioden, hvor medarbejderen ikke har ret til løn, 5 arbejdsdage. 

Er medarbejderen eksempelvis alene hjemsendt i 1 måned, udgør perioden uden ret til løn en tredjedel af 5 arbejdsdage, det vil sige 1,67 arbejdsdage.

Hvorledes fastsættes placeringen af de 5 feriedage m.v.?
Arbejdsgiveren fastsætter efter forhandling med medarbejderen, hvornår den periode, hvor medarbejderen ikke modtager løn eller afholder ferie, skal afholdes inden for hjemsendel-sesperioden. 

Kan der ikke opnås enighed, placerer arbejdsgiveren dagene, men skal sørge for, at dagene fordeles forholdsmæssigt over hjemsendelsesperioden.

Kan der afholdes feriedage fra det nye ferieår?
Ja, har medarbejderen ikke opsparet ferie, afspadsering eller anden frihed tilbage, kan medarbejderen vælge at holde op til 5 feriedage, som er opsparet i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, i den del af hjemsendelsesperioden.

Hvis der er aftalt lønnedgang forinden kompensationsperioden, er der så også et krav om, at medarbejderen skal holde op til 5 feriedage?
Nej, hvis der forinden arbejdsgiver indtræder i ordningen er aftalt lønnedgang med medarbejderne, og denne lønnedgang er effektueret ved indtrædelse i ordningen, er der ikke et krav om, at medarbejderen skal afholde op til 5 feriedage. Arbejdsgiver får således lønkompensation for den fulde periode.

Hvilke medarbejdere kan være omfattet af ordningen

Omfatter lønkompensationsordningen både funktionærer og ikke funktionærer?
Ja, ordningen kan anvendes på begge grupper af ansættelsesforhold.

Kan sygemeldte medarbejdere indgå i ordningen?
Ja de kan indgå i ordningen på samme måde som raskmeldte medarbejdere. Alternativet til hjemsendelse skal dog fortsat være en afskedigelse.

Der kan imidlertid ikke udbetales både lønkompensation og sygedagpenge samtidigt. 

Kan elever/lærlinge indgå i ordningen?
Ja, læringen/elever er omfattet af ordningen. 

Virksomheden kan opnå lønkompensation for eleven/lærlingen, selvom eleven/lærlingen ikke hjemsendes. Virksomheden har nemlig fortsat et uddannelsesansvar over for eleven/lærlingen.

Hvis eleven er i prøvetid, så suspenderes prøvetiden i perioden, hvor virksomheden modtager lønkompensation. Virksomheden skal være omfattet af de øvrige regler for lønkompensationen.

Lønkompensationen udgør 90% af lønnen. 

Kan fleksjobbere indgå i ordningen?
Ja, fleksjobbere er omfattet af lønkompensationsordningen. Virksomhedens kompensationsgrundlag er fleksjobberens gennemsnitlige månedsløn. For så vidt angår fleksjob, hvor virksomheden modtager tilskud efter gammel ordning, kan virksomheden vælge, om de vil fortsætte som hidtil, eller lade medarbejderen omfatte af lønkompensationsordningen. Der kan ikke modtages dobbelttilskud.

Hvor fleksibel er ordningen

Kan periodens længde variere fra medarbejder til medarbejder?
Virksomhederne har mulighed for i ansøgningen at fastsætte én sammenhængende periode for hver af de medarbejdere, som virksomheden forventer at hjemsende. Det er således ikke et krav, at der ansøges om samme periode for alle berørte medarbejdere.

Kan hjemsendte medarbejdere tilbagekaldes på arbejdet?
Ja, de hjemsendte medarbejdere kan tilbagekaldes til arbejdet med 1 dags varsel, såfremt der opstår behov for dette. 

I den efterfølgende kontrol skal virksomheden tilbagebetale lønkompensation for den periode, hvor de pågældende medarbejdere var tilbagekaldt på arbejde.

Kan arbejdsgiver skifte mellem hvilke medarbejdere, som er hjemsendt?
Virksomhederne kan som udgangspunkt søge om lønkompensation én gang i perioden 9. marts til 8. juni. 

Virksomhederne har mulighed for at fastsætte én, sammenhængende periode for hver af de konkrete medarbejdere, som virksomheden forventer at hjemsende. Det er således ikke et krav, at der indrapporteres samme periode for alle berørte medarbejdere.

Flere virksomheder ønsker at tilrettelægge arbejdet med ”medarbejderrotation”. Det kan være muligt under nærmere fastsatte betingelser. Det er dog ikke muligt for to medarbejdere eksempelvis at skiftes om en plads i ordningen, da virksomheden indrapporterer medarbejderes CPR-numre og ikke det samlede antal.

Ved behov for yderligere hjemsendelser end først ansøgt om, kan der søges igen.
 
Skal kravet om minimum 30 % af medarbejderen eller mindst 50 medarbejdere være opfyldt under hele kompensationsperioden?
Følgende fremgår af Virksomhedsguiden:

”Du skal dog stadig efterleve kravet om at minimum 30 % af medarbejderne er hjemsendt, udregnet som et gennemsnit over den periode, du modtager kompensation.

Ligeledes kan du blive bedt om at dokumentere behovet for at genindkalde dine medarbejdere, hvis genindkaldelsen fører til, at du falder under kriteriet om hjemsendelse af 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte”

Er der mulighed for rotationsordninger?
Erhvervsstyrelsen har oplyst, at det er muligt med rotationsordninger, således eksempelvis nogle medarbejdere arbejder i lige uger, mens andre arbejder i ulige uger.

Erhvervsstyrelsen har ligeledes oplyst, at det er muligt, at nogle medarbejdere fx arbejder mandag til onsdag, mens andre arbejder torsdag og fredag. Det anbefales dog, at medarbejderen som minimum indkaldes til at arbejde i én uge af gang, og ikke eksempelvis hver anden dag på skift, netop for at minimere smitterisikoen.

Virksomhederne kan allerede ved ansøgningen oplyse, hvor mange dage virksomheden forventer at indkalde medarbejderne til arbejde.

Det gennemsnitlige antal hjemsendte medarbejdere skal ved sådanne rotationsordninger altid udgøre minimum 30 pct. af medarbejderne eller 50 ansatte.

Ved uventede driftsmæssige behov, kan virksomheden derudover tilbagekalde hjemsendte medarbejdere i en midlertidig periode. Midlertidigt tilbagekaldte tæller ikke med i opgørel-sen af om kravene til 30 % eller 50 medarbejder er opfyldt. 

Andre væsentlige forhold

Hvornår har hjemsendelsen virkning fra?
Hjemsendelse kan ske med 1 dags varsel, hvilket betyder, at hjemsendelsen har virkning fra først kommende kalenderdag efter, at hjemsendelsen er meddelt til medarbejderne.

Optjener medarbejderen anciennitet under hjemsendelsen?
Ja, hjemsendelsesperioden tæller med i medarbejderens anciennitet. 

Medarbejderen er under hjemsendelsesperioden omfattet af sine sædvanlige ansættelsesvilkår, men arbejdspligten er suspenderet.  

Brug for mere information om lønkompensationsordningen?

Ovenstående er generelle svar på de mest stillede spørgsmål, som advokat Ann Bruun Birk har fået, men som nævnt kræver lønkompensationsordningen specifik og konkret rådgivning.

Du kan altid kontakte advokat Ann Bruun Birk - tlf. 46 92 92 84 eller abb@vingaardshus.dk - , hvis du har brug for rådgivning om lønkompensationsordningen.


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her>>>