Find medarbejder
Find medarbejder

Det ulovbestemte gæsteprincip

Anne-Henriksen-profil.gif
Af advokat Anne Henriksen
14-01-2019

Retten i Aalborg har den 7. januar 2019 afsagt dom i en principiel sag vedrørende det ulovbestemte gæsteprincip. Der medvirkede 3 juridiske dommere i sagen, og alle var enige om resultatet.

Sagen vedrørte en kloakledning, der blev etableret i 1970’erne på baggrund af en landvæsenskommissionskendelse. Kendelsen blev afsagt med hjemmel i dagældende vandløbslov § 89. Ledningerne blev sikret via en tinglysning på ejendommen.

Den nuværende lodsejer erhvervede ejendommen i 2017, og bad om at få ledningen flyttet, idet huset på grunden skulle udvides.

Tvisten omhandlede, hvem der skulle betale for at flytte ledningen – lodsejer eller ledningsejer.

Det var under sagen ubestridt, at der var betalt erstatning, men hverken erstatningens størrelse eller sammensætning var oplyst under sagen. 

Byretten anfører i sine præmisser, at det fremgår af den dagældende vandløbslovs § 89, stk. 1, at lodsejeren kan pålægges rådighedsindskrænkninger mod "fuldstændig af retten fastsat erstatning". Da det under sagen var ubestridt, at der var betalt erstatning, må det antages, at lodsejeren således har modtaget fuldstændig erstatning. Da lodsejeren herefter har modtaget et vederlag for at blive pålagt indskrænkningerne i benyttelsen af arealet, fandt retten, at servitutpålægget indebar, at gæsteprincippet ikke finder anvendelse. Det påhviler derfor lodsejeren at afholde de udgifter til flytningen af ledningerne, som er nødvendiggjort af ombygningen. 

Dommen er derfor efter min opfattelse et udtryk for, at når en ledning er placeret i overensstemmelse med en ekspropriationskendelse herunder en landvæsenskommissionskendelse, og der efter loven kræves, at der i forbindelse med ekspropriationen betales fuld erstatning, så er gæsteprincippet fraveget uanset om erstatningen kan dokumenteres.

Dette vil være til stor hjælp for ledningsejerne, fordi det ofte kan være svært at finde de relevante dokumenter tilbage fra 1960’erne og 1970’erne. 

Lodsejeren havde subsidiært nedlagt påstand om, at hvis lodsejeren skulle betale for ledningsflytningen, så skulle beløbet nedsættes ud fra princippet ”nyt for gammelt” og ud fra en regnskabsmæssig levetid på ledningen på 75 år. Også dette synspunkt blev tilsidesat af dommerne. 

Brug for mere information?

VIl du gerne vide mere om afgørelsen, kan du kontakte advokat Anne Henriksen - tlf. 46 92 92 38 eller ah@vingaardshus.dk.. 

 


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her