Find medarbejder
Find medarbejder

Det nye AB-system er offentliggjort

28-06-2018

Advokat Hans Christian Andersen
Af advokat Hans Christian Andersen

Den  21. juni 2018 offentliggjorde AB-udvalget det endelige oplæg til AB-aftalesystemet. 

AB-udvalget består af repræsentanter for byggeriets parter og udvalget fik i 2015 til opgave at revidere AB-systemet, herunder bl.a. AB 92 og ABR 89.

AB-udvalget sendte primo 2018 et udkast til de nye standardvilkår for entreprise (AB 18) og teknisk rådgivning (ABR 18) i høring. Efter høringsperiodens udløb har AB-udvalget arbejdet på at færdiggøre det endelige AB-system, som blandt andet også inkluderer vilkår for totalentreprise (ABT 18).

AB-udvalget har som nævnt ovenfor netop afleveret det endelige oplæg til AB-aftalesystem til transport-, bygnings- og boligministeren, som udvalget er enigt om og anbefaler anvendt fra den 1. januar 2019. Det nye system omfatter 3 grunddokumenter:

  • AB 18, der erstatter AB 92 til arbejder og leverancer
  • ABR 18, der erstatter ABR 89 til teknisk rådgivning og bistand
  • ABT 18, der erstatter ABT 93 til totalentreprise

Appendikser (APP) om projektudvikling, projektoptimering, driftskrav og incitamenter

For ikke at tynge grunddokumenterne unødigt har udvalget valgt tillige at arbejde med tillægsbetingelser og tilvalgsbestemmelser, samlet efter emne i nogle appendikser, APP.

Der er udarbejdet fire APP:

  • Projektudvikling, hvor entreprenøren har til opgave at medvirke ved udvikling af projektet ved tidlig inddragelse af dennes kompetencer i forbindelse med rådgiverens projektering, herunder med henblik på at vurdere pris- og tidsmæssige konsekvenser af de valgte løsninger.
  • Projektoptimering, hvor entreprenøren har til opgave at gennemgå det udbudte projekt og komme med forslag til optimering med hensyn til tid, pris og kvalitet, herunder forslag om alternative løsninger, materialer og byggeproces.
  • Driftskrav, hvor der stilles krav til arbejdets driftsmæssige ydeevne, som ikke kan konstateres opfyldt ved afleveringen, men først under en efterfølgende driftsperiode.
  • Incitamentsbestemmelser om bonus under særlige betingelser.

Forenklede AB og ABR betingelser

Udover ovennævnte kendte grunddokumenter er der som noget helt nyt udarbejdet et sæt forenklede AB og ABR betingelser.

AB Forenklet er tænkt anvendt på et bygge- eller anlægsarbejde, der er relativt lille i henseende til omfang, tid og økonomi eller er relativt enkelt i henseende til arbejdets karakter eller organisering.

ABR Forenklet er tænkt anvendt på en rådgivningsopgave med teknisk rådgivning uden projektering eller projektering i mindre omfang.

Ikrafttræden

Fælles for alle AB-betingelser er, at de kun finder anvendelse, hvis de er vedtaget af parterne.

AB-udvalget anbefaler, at de nye betingelser først tages i brug ved indgåelse af aftaler den 1. januar 2019 og senere. Udvalget har således forudsat at de nye betingelser først bringes i anvendelse ved udbud i 2019 samt ved tilbud i 2019 for så vidt angår tilfælde, hvor aftaleindgåelsen ikke indledes med et udbud.

Hvis du har spørgsmål til de mange ændringer står vores entrepriseteam hos Advokatfirmaet Vingaardshus dog allerede nu til rådighed - find kontaktoplysningerne her.

De nye standardvilkår kan findes her.

Vil du blive klogere på brugen af AB 18 i praksis? Vi afholder et AB 18 kursus, hvor vi fokuserer på brugen af de nye standardvilkår i praksis - klik her

 


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her