Find medarbejder
Find medarbejder

Bortvist på grund af hemmelig lydoptagelse

black-and-white-blur-desk-910332.jpg
Er en hemmelig lydoptagelse misligholdelse af et ansættelsesforhold?
  • black-and-white-blur-desk-910332.jpg
  • Ann_Bruun_Birk.jpg
05-09-2018

Må din medarbejder foretage skjult lydoptagelse af jeres samtaler?

Det korte svar er nej!     

Det er ikke strafbart efter straffeloven at foretage hemmelig lydoptagelse af samtaler, som man selv deltager i, men efter en Vestre Landsretsafgørelse fra juni i år, skal medarbejdere være varsomme med at lave hemmelige lydoptagelser af møder eller samtaler med deres arbejdsgiver. 

Sagen om bortvisning og en hemmelig lydoptagelse

11. oktober 2016:

Den konkrete sag drejede sig oprindeligt om, hvorvidt en kundekonsulent var blevet bortvist på et møde med chefen den 11. oktober 2016, hvor kundekonsulenten, nogle kollegaer og chefen blandt andet diskuterede kundekonsulentens provision.

På mødet smed kundekonsulenten en pc mus efter chefen. Efterfølgende udviklede samtalen sig mere roligt og fortsatte nogen tid, indtil kundekonsulenten forlod arbejdspladsen nogle timer før normal arbejdstids ophør. 

Samme dag fremsendte virksomhedens bogholder en mail til kundekonsulenten, om at virksomheden anså kundekonsulenten for at have ophævet ansættelsesforholdet. 

Kundekonsulenten undskyldte begivenheden på mødet og forklarede, at han ifølge aftale med afdelingslederen havde afspadseret den pågældende dag, hvorfor han forlod arbejdspladsen tidligere.

24. oktober 2016:

Den 24. oktober 2016 ophævede virksomhedens advokat ansættelsesforholdet overfor kundekonsulenten med henvisning til, at kundekonsulenten ulovligt havde forladt arbejdsstedet. 

28. november 2016:

Kundekonsulenten anlagde retssag mod virksomheden den 28. november 2016 med påstand om, at virksomheden uberettiget havde bortvist ham både den 11. oktober 2016 og den 24. oktober 2016, og krævede derfor blandt andet betaling af erstatning svarende til løn i opsigelsesperioden samt godtgørelse for uberettiget bortvisning.

26. januar 2017:

Til brug for kundekonsulentens dokumentation samt bevisførelse under retssagen, fremlagde kundekonsulentens advokat den 26. januar 2017 en udskrift af en lydoptagelse, som kundekonsulenten i skjul havde foretaget på mødet med chefen den 11. oktober 2016.

Virksomhedens advokat reagerede straks efter modtagelse af udskrift af lydfilen, og fremsendte endnu en ophævelsesskrivelse til kundekonsulenten, begrundet med, at den hemmelige lydoptagelse var i stride med loyalitetspligten og en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Advokaten påstod bortvisningen skulle have tilbagevirkende kraft fra optagelsestidspunktet, altså fra tidspunktet hvor den grove misligholdelse af ansættelsesforholdet fandt sted.

Kundekonsulenten bestred, at den hemmelige lydoptagelse var grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvorfor bortvisningen var uberettiget.

Vestre Landsrets afgørelse:

Vestre Landsret fandt, at det ikke kunne lægges til grund, at virksomheden skulle have bortvist kundekonsulenten på mødet eller umiddelbart efter mødet den 11. oktober 2016. 

Derefter fandt Vestre Landsret, at kundekonsulentens lydoptagelse, som skete uden at han forudgående have oplyst chefen eller de øvrige mødedeltagere om, at mødet blev optaget, måtte anses for en grov misligholdelse af den loyalitetspligt, der fulgte af ansættelsesforholdet, hvorfor virksomheden bortvisning var berettiget. 

Landsretten fandt ligeledes, at lydoptagelsen og dermed den grove misligholdelse af ansættelsesforholdet fandt sted den 11. oktober 2016, og bortvisningens virkning skulle herefter regnes fra denne dato.

Kundekonsulenten havde derfor ikke krav på løn i opsigelsesperioden eller for godtgørelsen i henhold til funktionærlovens § 2b.

Vingaardshus’ bemærkninger

Med denne afgørelse er det således slået fast, at en medarbejders hemmelig lydoptagelse af møder med chef og fx kollegaer kan være grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, som kan berettige en bortvisning.

Hemmelige lydoptagelser har ellers i flere sager fungeret som medarbejderens – måske sidste - udvej for at sikre sig bevis imod arbejdsgiveren. Sådanne udskrifter af lydoptagelser har tidligere været anvendt i forligsmæssige situationer eller, som i denne sag, under en konkret retstvist.

Det er i retspraksis tidligere slået fast, at en arbejdsgiver er berettiget til at nægte en medarbejder at foretage lydoptagelse af deres møder, samt at det var berettiget at bortvise medarbejderen, der insisterede på at ville lydoptage mødet.

For så vidt angår det persondataretlige, har Datatilsynet i december 2017 truffet afgørelse om, at det i den konkrete sag, ikke var i strid med daværende persondatalov, at en medarbejder hemmelig foretog lydoptagelse under en samtale med sin chef. Datatilsynet har i øvrigt udtalt sig generelt om hemmelige lydoptagelser, og der kan henvises til Datatilsynets hjemmeside

Er du som arbejdsgiver bekendt med, at din medarbejder hemmeligt har foretaget en lydoptagelse af jeres møde, kan du således overveje, hvorvidt dette skal medføre en bortvisning. Du skal være opmærksom på, at du i sådanne tilfælde skal reagere straks. 

Et andet interessant forhold ved afgørelsen, er at bortvisningens virkning skulle regnes fra den dato, hvor lydoptagelsen fandt sted. 

I teori og praksis har en bortvisning normalt virkning som et påbud, og således virkning fra bortvisningsskrivelsen kommer frem til modtageren. Herefter vil man så beregne arbejdsgiverens eventuelle erstatningskrav fx erstatning for løn udbetalt på fejlagtigt grundlag til medarbejderen tilbage fra det tidspunkt, hvor misligholdelsen fandt sted. Ud fra retspraksis kunne det tyde på, at arbejdsgiveren i sådanne tilfælde alene kan kræve tilbagebetaling af løn, såfremt medarbejderen ikke har præsteret en arbejdsydelse.  Dette er set i flere situationer, fx ved sygdom, hvor det viser sig, at medarbejdere ikke havde lovligt forfald, eller under en fritstilling, hvor medarbejderen har foretaget konkurrerende handlinger. 

Kundekonsulenten har søgt om tilladelse til, at sagen kan komme for Højesteret, men ind til videre har Vestre Landsrets afgørelses retskraft, hvorfor det må forventes, at medarbejdere er tilbageholdne med at foretage skjulte lydoptagelser. 

Står du som arbejdsgiver i en situation, hvor du netop har opdaget, at din medarbejder har foretaget skjult lydoptagelse, eller har foretaget en anden grov misligholdelse af ansættelsesforhold, skal du således overveje, hvorvidt du vil reagere med en bortvisning, herunder hvornår du vil påberåbe dig, at bortvisningen har virkning fra.

Brug for mere information?

Har du kommentarer eller spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Ann Bruun Birk på abb@vingaardshus.dk eller tlf. 22 20 94 46.

Advokat med speciale i ansættelsesret, Ann Bruun Birk

Kontakt advokat Ann Bruun Birk, der har speciale i ansættelsesret.

 

Denne artikel kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Advokatfirmaet Vingaardshus A/S og den ovennævnte advokat påtager sig intet ansvar for tab som direkte eller indirekte følge af brug af artiklen, herunder for tab som følge af utilstrækkelige eller ikke korrekte informationer. 


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her