Find medarbejder
Find medarbejder

Arbejdsgiver erstatningsansvarlig for beboers vold mod medarbejder

woman-1006100_1920.jpg
Afgørelse: er arbejdsforholdene ikke fuldt forsvarlige, kan arbejdsgiver blive erstatningsansvarlig, hvis en medarbejder kommer til skade.
  • woman-1006100_1920.jpg
  • Ann_Bruun_Birk.gif
26-09-2018

Højesteret har den 14. september 2018 truffet afgørelse i en sag, hvor et autismecenter som arbejdsgiver blev erstatningsansvarlig for en medarbejders tilskadekomst i botilbuddet, idet arbejdsforholdene ikke var fuldt forsvarlige.

Beboeren, som udførte volden, var også selv erstatningsansvarlig. 

I det indbyrdes forhold mellem arbejdsgiver og beboer, skulle arbejdsgiveren betale 2/3 af erstatningen, og beboeren betale 1/3 af erstatningen.

Fakta

En omsorgsmedarbejder kom til skade efter at være blevet overfaldet af en infantil autist på et autismecenter. 

I Byretten blev autisten fundet erstatningsansvarlig overfor omsorgsmedarbejderen.

I Højesteret handlede sagen om, hvorvidt autismecenteret som arbejdsgiver også var erstatningsansvarlig overfor omsorgsmedarbejderen, og i så fald om den indbyrdes fordeling af erstatningsansvaret. 

Erstatningsansvar

Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at autismecentret ikke i tilstrækkelig grad havde sørget for, at arbejdsforholdene var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlige. 

Højesteret lagde navnlig vægt på, at autismecenteret var etableret i sikkerhedsmæssige problematiske lokaler, og at det var velkendt, at autisten på skadestidspunktet var meget udadreagerende. 

Af en rapport vedrørende det kommunale tilsyn fremgik det blandt andet, at autismecenteret var utidssvarendes til formålet. Indretningen med lange, trange gange blev beskrevet som en sikkerhedsmæssig risiko og en belastningsfaktor. Det fremgik blandt andet, at den fysiske ramme øgede risikoen for konflikter og dermed skader på medarbejderne og brugerne.

Højesteret lagde endvidere vægt på, at to mindre erfarne medarbejdere var alene på arbejde på skadestidspunktet.

Højesteret fandt derfor, at autismecenteret var erstatningsansvarlig overfor omsorgsmedarbejderen for den lidte skade. 

Den indbyrdes fordeling af ansvaret

I vurderingen af, hvordan ansvaret skulle fordeles mellem en person med nedsat psykisk funktionsevne og den institution, der har den pågældende i sin varetægt, skulle det indgå, i hvilket omfang de pågældende har mulighed for at undgå eller forebygge de skadegørende handlinger og dermed risikoen for skade. 

Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at autismecenteret skulle betale to tredjedele af den erstatning og de sagsomkostninger, som autisten ved byrettens dom var dømt til at betale til omsorgsmedarbejderen. 

Højesteret lagde vægt på:

  • at begge parter var ansvarsforsikrede, 
  • at autisten som den direkte skadevolder må anses for at have handlet forsætligt, 
  • at autisten på grund af sin betydelige og varigt nedsatte psykiske funktionsevne ingen mulighed havde for at undgå eller forebygge sine skadegørende handlinger, og 
  • at autismecenteret som den institution, der havde autisten i sin varetægt, som den eneste havde mulighed for at undgå eller forebygge hendes skadegørende handlinger og dermed risikoen for skade.

Vingaardshus’ bemærkninger

Denne afgørelse viser, at det er særdeles vigtigt for både kommunale og private arbejdsgivere at sikre sig, at arbejdsforholdene er fuldt forsvarlige. 

Er arbejdsforholdene ikke fuldt forsvarlige, og medfører dette en skade på eksempelvis en medarbejder, kan arbejdsgiveren blive erstatningsansvarlig. 

Det er ikke kun skader forvoldt af beboere eller lignende, som en arbejdsgiver kan være erstatningsansvarlige for. Det samme kan gælde ved skader forvoldt af eksempelvis kollegaer, eller i situationer, hvor der ikke er en anden person indblandet, men at arbejdsforholdene i sig selv medfører skaden, fx psykisk arbejdsmiljø eller fysisk indretning af arbejdspladsen m.v. 

Brog for mere information?

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere om retspraksis inden for dette område, er du velkommen til at kontakte advokat Ann Bruun Birk til en uforpligtende snak om emnet. Hun kan kontaktes på 22 20 94 46 / 46 92 92 84 eller abb@vingaardshus.dk.

Advokat med speciale i ansættelsesret, Ann Bruun Birk

Kontakt advokat Ann Bruun Birk, der har speciale i ansættelsesret.

 

Denne artikel kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Advokatfirmaet Vingaardshus A/S og den ovennævnte advokat påtager sig intet ansvar for tab som direkte eller indirekte følge af brug af artiklen, herunder for tab som følge af utilstrækkelige eller ikke korrekte informationer. 


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her