Find medarbejder
Find medarbejder

AB 18: Hvad kan vi forvente af den hurtige afgørelse?

Lok-entreprise_2.jpg
Advokat Henrik Søndergaard og advokat Sune Damsig Sørensen fortæller mere om den nye afgørelse indenfor AB 18 systemet.
15-01-2019

Nyt år og nye aftalevilkår inden for byggeriet – Hvad kan vi forvente af den hurtige afgørelse?
    
Med overgangen til det nye kalenderår fulgte formelt overgangen til det reviderede AB-system. 

Nyt tvitsløsningsredskab: Hurtig afgørelse

En af de mere omtalte nyskabelser i den forbindelse er tvistløsningsredskabet ”hurtig afgørelse”, som er blevet indført, fordi AB-udvalget fandt behov for en hurtig og enkel proces, baseret på skriftligt grundlag og eventuelt en besigtigelse, men uden afhøring af parter og vidner og uden mundtlig forhandling. 

Den hurtige afgørelse skal i højere grad end de allerede eksisterende tvistløsningsformer, herunder især traditionel voldgift, medvirke til en hurtig og billig løsning af en række af de tvister, der erfaringsmæssigt oftest og løbende opstår i forbindelse med projektering og udførelse af et bygge-/anlægsprojekt.

Den hurtige afgørelse kan angå én eller flere af de tvister, der fremgår af eksempelvis AB 18 § 68, stk. 1 og ABR 18 § 62, stk. 1. Et vigtigt område for de hurtige afgørelser bliver forventeligt, hvorvidt krav om ekstrabetaling er berettigede eller ej, eller hvorvidt et givent forhold medfører ret til tidsfristforlængelse eller ej.

Når en sag om hurtig afgørelse er anlagt, kan der ikke bringes yderligere tvister ind under sagen. Dette skal sikre, at sagen kan behandles hurtigt. Begrænsningen medfører dog ikke, at en parts eventuelle modkrav eller andre krav, som har en naturlig og nær sammenhæng med tvisten, kan behandles under samme sag.

Korte frister

Et gennemgående træk ved den hurtige afgørelse er herudover, at der opereres med en række meget korte frister for afgivelse af skriftlige indlæg og fremsendelse af supplerende oplysninger, ligesom besigtigelse af byggepladsen kan ske med et varsel på blot 5 arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og skøn under en sag om hurtig afgørelse, men alene en besigtigelse, hvilket må forventes at reducere sagsbehandlingstiden betragteligt, da det ofte er processen omkring en traditionel skønsforretning, der trækker voldgiftssagerne i langdrag. 

For at begrænse skriftvekslingen under sagen, er det forudsat, at hver part som udgangspunkt alene afgiver to processkrifter. Når det sidste indlæg er afgivet sagen, og sagen er tilstrækkeligt oplyst, træffer opmanden afgørelse i sagen senest 10 arbejdsdage herefter. 

En sag om hurtig afgørelse med to parter, hvor opmanden finder behov for at gennemføre en besigtigelse, må herefter kunne forventes afgjort i løbet af blot ca. 7-10 uger. Vi har dog, så vidt vides, endnu til gode at se de første sager om hurtig afgørelse gennemført ved Voldgiftsnævnet.

Fordele og ulemper ved den hurtige afgørelse

Det er umiddelbart vanskeligt at få øje på de helt store ulemper ved den hurtige afgørelse, som for en umiddelbar betragtning løser en række praktisk udfordringer i byggeriet, hvor uoverensstemmelser hidtil enten ikke er blevet håndteret i tide, eller hvor løsningen af en opstået tvist har været så langstrakt og konfliktfyldt, at det har skadet både rådgivnings- og/eller byggeprocessen samt samarbejdet mellem parterne på både kort og lang sigt.

En mulig ulempe ved den hurtige afgørelse er dog, at den indebærer en risiko for, at der træffes materielt forkerte afgørelser, eller at man som tabende part kan sidde tilbage med følelsen af, at ens synspunkter ikke er blevet tilstrækkeligt hørt. Som en form for ”sikkerhedsventil” har hver af parterne derfor mulighed for at indbringe afgørelsen for voldgift senest 8 uger efter, at afgørelsen er truffet. Sker det ikke, er den hurtige afgørelse endelig.

Nye procesregler hos Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed offentliggjorde den 18. december 2018 de nye procesregler, som udspringer af de ændrede regler om tvistløsning i AB-systemet. 

Procesreglerne kan findes her

Brug for mere information om den hurtige afgørelse?

Interessen for den hurtige afgørelse er stor, og hos Advokatfirmaet Vingaardshus’ afdeling for entrepriseret har vi allerede modtaget de første henvendelser vedrørende gennemførelse af hurtig afgørelse. 

Har du spørgsmål til dette eller andre eller andre entrepriseretlige emner, eller ønsker du bistand til gennemførelse af en hurtig afgørelse, er du derfor også meget velkommen til at kontakte os. 

Advokat (L) og indehaver Henrik Søndergaard Advokat Sune Damsig Sørensen
Advokat (L) og indehaver Henrik Søndergaard
hso@vingaardshus.dk eller 46 92 92 21
Advokat Sune Damsig Sørensen
sds@vingaardshus.dk eller 46 92 92 30

 


Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her